Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Vorige week donderdag 31 januari 2019 heeft de Minister van SZW tijdens een debat in Tweede Kamer werkgevers opgeroepen om zo snel mogelijk een einde te maken aan slapende dienstverbanden. Een begrijpelijke oproep van de Minister. Waarom? Dat lees je in deze blog.

Het beëindigen van het dienstverband van een zieke werknemer: hoe zit dit?
De eerste twee jaar van ziekte kan een werkgever een dienstverband van een zieke werknemer niet beëindigen omdat er een opzegverbod tijdens ziekte bestaat. Na twee jaar ziekte komt het opzegverbod tijdens ziekte te vervallen en stopt de loondoorbetalingsplicht. De werkgever kan dan het dienstverband van een zieke werknemer beëindigen.

Waarom een slapend dienstverband?
Veel werkgevers kiezen er tegenwoordig voor om het dienstverband met een zieke werknemer niet te beëindigen. Dit komt doordat werkgevers sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 ook aan een werknemer van wie het dienstverband wordt beëindigd wegens ziekte een transitievergoeding verschuldigd zijn. Als het dienstverband met een langdurig zieke werknemer doorloopt, wordt dat een slapend dienstverband genoemd. Op papier bestaat er nog een dienstverband met de zieke werknemer, maar feitelijk is de arbeidsovereenkomst inhoudsloos. De werknemer werkt niet meer en de werkgever betaalt geen loon meer.

De oplossing: de Wet Compensatie Transitievergoeding
Afgelopen zomer is er een nieuwe wet aangenomen: de Wet Compensatie Transitievergoeding. Op grond van deze wet krijgen werkgevers een compensatie voor de aan een werknemer betaalde transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer na twee jaar wegens ziekte is beëindigd. De mogelijkheid tot compensatie bestaat ook voor een werknemer die na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek uit dienst treedt. Voor het recht op compensatie is niet van belang op welke wijze de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Ook in het geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden waarbij wordt afgesproken dat de werknemer de transitievergoeding ontvangt, bestaat voor de werkgever het recht op compensatie van de betaalde transitievergoeding.

Beperkingen compensatie transitievergoeding
De compensatie van de transitievergoeding bedraagt niet meer dan:

 • het bedrag van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft indien de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt beëindigd. De dienstjaren na twee jaar ziekte waarover een transitievergoeding is verschuldigd, komen niet voor compensatie in aanmerking.
 • het totale bruto loon dat aan de werknemer is betaald gedurende de eerste twee jaar van ziekte.

Hoe wordt de transitievergoeding aan de werkgever gecompenseerd?
Het UWV betaalt de compensatie aan de werkgever uit. De werkgever dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij het UWV uiterlijk zes maanden na betaling van de transitievergoeding. Zoals het er nu uitziet kunnen deze aanvragen vanaf 1 april 2020 worden ingediend bij het UWV. Voor transitievergoedingen die in het verleden zijn uitbetaald, geldt dat de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV moet zijn ingediend. Bij de aanvraag dienen documenten te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat het dienstverband wegens ziekte is beëindigd en er een transitievergoeding is betaald. Zie voor meer informatie de website van het UWV.

Ons advies
Werkgevers hebben er belang bij om het dienstverband met een zieke werknemer na twee jaar ziekte snel te beëindigen. De opbouw van de transitievergoeding loopt immers door tot het moment dat het dienstverband wordt beëindigd, terwijl die opbouw niet voor compensatie in aanmerking komt. Daar komt bij dat als de werknemer verrassenderwijze weer herstelt, hij aanspraak heeft op zijn oorspronkelijke functie (hij kan het slapende dienstverband door zijn herstel wakker kussen). Wij adviseren werkgevers in beginsel dan ook om slapende dienstverbanden nu te beëindigen en in de toekomst geen slapende dienstverbanden meer in stand te houden.

Update: De Regeling compensatie transitievergoeding en de toelichting hierop is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.. De Regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020. In de toelichting op de Regeling staat onder meer welke gegevens de werkgever aan het UWV moet verstrekken om aanspraak te kunnen maken op compensatie van de transitievergoeding. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10547.pdf.

Heeft u vragen over de beëindiging van het dienstverband van een zieke werknemer of over de compensatie van een betaalde transitievergoeding? Neem dan contact op met mr. Femke Westra.

CONTACT Femke Westra
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?