Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder

Verhuurmakelaars en -bemiddelaars opgelet! De bemiddelingscourtage die in de praktijk vaak aan de particuliere huurder van woonruimte in rekening wordt gebracht, is onlangs door de Hoge Raad aan banden gelegd. Heeft u een website waarop verhuurders woonruimte voor particulieren kunnen plaatsen of aan kunnen bieden, en is contact tussen de potentiële huurder en de verhuurder niet mogelijk zonder uw tussenkomst? Dan mag u voortaan geen bemiddelingscourtage in rekening brengen aan de huurder.

Achtergrond

De particuliere huurder die op zoek is naar woonruimte komt al snel op een website terecht waarop verschillende huurwoningen aangeboden worden. Vaak vragen deze websites aan de huurder om te reageren op de aangeboden woonruimte, waarna de reactie doorgestuurd wordt aan de verhuurder om zo uiteindelijk een huurovereenkomst tot stand te brengen. Er is in die situatie (in eerste instantie) geen direct contact tussen de verhuurder en de potentiële huurder.

De praktijk

In de huurbemiddelingspraktijk werd ervan uitgegaan dat een huurovereenkomst die uiteindelijk gesloten is naar aanleiding van het hiervoor geschetste contact, gesloten is ten gevolge van een bemiddelingovereenkomst tussen de aanbieder van de website (de zogenoemde “huurbemiddelaar”) en de huurder. Door de huurbemiddelaar werd in zo’n geval aan de huurder een courtage (bemiddelingskosten) in rekening gebracht.

De grondslag voor de betaling van deze courtage door de huurder is gelegen in een door de huurbemiddelaar gesloten bemiddelingsovereenkomst met de huurder waarin een courtagebeding was opgenomen. Dat wringt, want de wetgever heeft de particuliere huurders van woonruimte juist willen beschermen tegen deze bemiddelingskosten in het geval dat de huurbemiddelaar verhuurder en huurder bij elkaar brengt, bijvoorbeeld door het plaatsen van woonruimte op een website waarbij het contact tussen verhuurder en huurder slechts via de huurbemiddelaar verloopt. In de redenering van de wetgever vormt de hiervoor beschreven praktijk namelijk een dienen van twee heren. In dat geval is het verboden om (ook) aan de huurder een courtage in rekening te brengen (zo volgt uit art. 7:417 lid 4 BW).

Huurbemiddelaars stelden zich op het (verdedigbare) standpunt dat van een dienen van twee heren geen sprake was, omdat er slechts courtage werd ontvangen van de huurder en niet van de verhuurder. Naar de letter van de wet is het bedingen/ontvangen van loon namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een bemiddelingsovereenkomst: door slechts bij de huurder een courtage te bedingen bestond er dus maar één bemiddelingsovereenkomst en kon er van een (verboden) dienen van twee heren geen sprake zijn, aldus de huurbemiddelaars.

De rechtszaak

Deze stellingname van de huurbemiddelaars vormde de inzet voor een rechtszaak die diende bij de rechtbank te Den Haag. De rechtbank vroeg zich – kort gezegd – af of het enkele plaatsen van de huurwoningen van de verhuurder op de website van een huurbemiddelaar, zonder dat deze daarbij een recht op loon bedingt, een bemiddelingsovereenkomst tot stand brengt tussen de verhuurder en de huurbemiddelaar.

De rechtbank Den Haag vond de beantwoording van deze vraag zodanig fundamenteel en ingrijpend van aard, mede vanwege de gangbare, hiervoor geschetste, praktijk, dat zij besloten heeft om de vraag, en twee varianten daarop, voor te leggen aan de Hoge Raad, de hoogste rechtsinstantie in dit soort zaken in Nederland.

De uitspraak

De Hoge Raad beantwoordt deze vraag kortweg met “ja”, voor de situatie dat er geen direct contact mogelijk is tussen de verhuurder en huurder zonder tussenkomst van de huurbemiddelaar. De opzet van de website van de huurbemiddelaar lijkt daarbij een doorslaggevende rol te spelen: fungeert de website slechts als digitaal prikbord, waarbij huurder en verhuurder in principe zonder tussenkomst van de huurbemiddelaar kunnen contracteren, dan lijkt de huurbemiddelaar voor zijn eventuele diensten nog een bemiddelingsvergoeding bij de huurder in rekening te kunnen brengen. Als huurder en verhuurder slechts door tussenkomst van de huurbemiddelaar met elkaar in contact kunnen komen, dan is het in rekening brengen van bemiddelingskosten aan de huurder niet toegestaan.

Vragen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft de bestaande praktijk onder vrijwel alle huurbemiddelaars voorgoed veranderd. Bent u benieuwd naar de uitwerking daarvan in uw concrete geval?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze huurrechtspecialisten:

mevrouw mr. Birgit Gruppen
de heer mr. Jeroen Knot
de heer mr. Elmer van der Kamp
de heer mr. Marco Dijsselhof

 

 

|