Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sla de krant van vandaag open en de kans is groot dat er een stuk in staat over het klimaat en de opwarming van de aarde. Er gaat geen dag voorbij zonder dat je het onderwerp klimaat voorbij hoort komen in het nieuws. Duurzaamheid en vermindering van de CO2-uitstoot zijn daarbij sleutelwoorden. Ruim 93% van onze woningen gebruikt nu gas als warmtevoorziening. Om CO2 uitstoot terug te dringen is de overheid van oordeel dat het noodzakelijk is om de warmtevoorzieningen in Nederland met alternatieve bronnen te vervullen. Steeds meer mensen stappen dan ook over op alternatieve bronnen om hun woning of bedrijfsgebouw te verwarmen. Met het doel om deze alternatieve wijze van verwarming te stimuleren en te reguleren is op 1 januari 2014 de Warmtewet in werking getreden. Per 1 juli 2019 zal er voor, met name verhuurders, een belangrijke wijziging van de Warmtewet in werking treden.

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van artikel 1a aan de Warmtewet. Hierin wordt bepaald dat verhuurders die warmte leveren aan hun huurder niet langer onder het regime van de Warmtewet vallen. Dit geldt ook voor VvE’s. Dat betekent dat na 1 juli 2019 niet meer de Warmtewet van toepassing zal zijn op de levering van warmte, maar alleen het huurrechtelijke regime van de servicekosten. Vaak zullen verhuurders die op alternatieve wijze warmte leveren separate warmteleveringsovereenkomsten hebben gesloten met hun huurders in het kader van de Warmtewet. Dat roept de vraag op wat te doen met deze overeenkomsten na 1 juli 2019. Kunnen deze worden opgezegd nu het regime van de Warmtewet niet meer van toepassing is? En wat voor gevolgen heeft dit voor de afrekening in 2019?

In beginsel blijft de Warmtewet van kracht op deze overeenkomsten. Of de warmteleveringsovereenkomsten kunnen worden opgezegd is maar de vraag. Als de overeenkomst zelf in opzegbaarheid voorziet, is het eenvoudig. Zo niet dan zal de verhuurder moeten aantonen dat een zwaarwichtige reden voor opzegging aanwezig is. Daarbij dient men rekening te houden met de juridische kaders die gelden voor een opzegging van een duurovereenkomst. Zo kan een redelijke opzegtermijn zijn vereist. Voor woningcorporaties is het ook van belang of het model van algemene voorwaarden voor levering van warmte van branchevereniging Aedes van toepassing is omdat hierin ook bepalingen over de opzegging zijn opgenomen. De verhuurder en de huurder kunnen natuurlijk altijd in onderling overleg treden om de eerder gemaakte afspraken te wijzigen.

De herziening van de Warmtewet zal ook gevolgen hebben voor de afrekening over 2019. Van invloed is bijvoorbeeld dat de maximumprijzen voor warmtelevering uit de Warmtewet niet langer van toepassing zijn. Daarnaast is het niet langer toegestaan voor de verhuurder om éénzelfde tarief te hanteren voor al zijn warmtenetten. De verhuurder moet het tarief weer vaststellen op grond van de werkelijke verbruikskosten. Een punt van discussie vormt de afrekening van de kosten van onderhoud en afschrijving van de collectieve warmte-installatie onder de servicekostenregeling. Onder de systematiek van de Warmtewet kunnen deze kosten namelijk worden doorberekend in de warmteafrekening. Of dit ook kan onder de servicekostenregeling, is onduidelijk. Vooralsnog lijken de huurcommissie en de kantonrechters hierin niet mee te gaan. Als die lijn wordt voortgezet zouden verhuurders de kosten van onderhoud en afschrijving van de warmte-installatie niet kunnen doorbelasten onder de servicekostenregeling, maar zal dit moeten worden opgenomen als onderdeel van de kale huurprijs. Overigens, voor de vrij sector ligt dit anders.

De wijziging van de Warmtewet per 1 juli 2019 zal voor verhuurders dus belangrijke gevolgen hebben. Bent u een verhuurder of een woningcorporatie en verhuurt u woningen die verwarmd worden middels een alternatieve warmtevoorziening? Wees dan alert op deze wijziging en neem uw warmteleveringsovereenkomsten onder de loep.

Voor meer informatie over dit onderwerp of een advies op maat, kunt u contact opnemen met Christy Albers of Saskia Bangma.

GRONINGEN Christy Albers
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?