Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Twaalf jaar partneralimentatie? 

De laatste jaren is een duidelijke tendens zichtbaar in alimentatieland: steeds meer wordt van een alimentatie-ontvanger verwacht dat deze na een echtscheiding zoveel (en zo snel) mogelijk in het eigen levensonderhoud voorziet. In de wet staat (nog) wel een termijn van maximaal twaalf jaar voor het betalen van partneralimentatie, maar steeds vaker oordelen rechters dat de verplichting om alimentatie te betalen eerder eindigt, omdat van de alimentatie-ontvanger kan worden verwacht dat hij inmiddels voor een eigen inkomen kan zorgen.

Deze zogeheten inspanningsverplichting stond ook centraal in een zaak die diende bij het Hof Den Haag. In die zaak verzocht de man – zo’n acht jaar nadat partijen waren gescheiden – om de door hem te betalen alimentatie op nihil te stellen. Er waren geen kinderen in het spel, de vrouw had gedurende het huwelijk altijd gewerkt en kon in de eerste periode na het huwelijk ook grotendeels in haar eigen levensonderhoud voorzien. Op enig moment was de vrouw gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. De vrouw had geen baan (meer) en stelde dan ook dat zij behoefte had aan alimentatie. De man meende echter dat van de vrouw, acht jaar na de scheiding, wel kon worden verwacht dat zij inmiddels voor zichzelf kon zorgen. Hij vond, kort gezegd, dat van hem niet langer gevergd kon worden dat hij alimentatie betaalde. Hij verzocht het Hof dan ook de alimentatie op nihil te stellen.

Het Hof overwoog expliciet dat op de vrouw als alimentatie-ontvanger een inspanningsverplichting rust om in haar eigen behoefte te voorzien. Ook naar maatschappelijke normen, zo overwoog het Hof, mag van de vrouw gevergd worden dat zij de verantwoordelijkheid neemt om – naarmate de jaren na de echtscheiding verstrijken – te trachten in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Tegen die achtergrond heeft de man het recht om periodiek (door een rechter) te (laten) toetsen of de vrouw aan de op haar rustende inspanningsverplichting voldoet.

In deze zaak was dat niet het geval, zo vond het Hof. De vrouw weigerde om enige inzage te geven in de wijze waarop zij invulling gaf aan haar inspanningsverplichting en vond het bovendien niet op haar weg liggen om eventuele inspanningen aan te tonen. Deze opstelling vond het Hof niet passen bij de eigen verantwoordelijkheid van de alimentatie-ontvanger om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het Hof gunde de vrouw nog wel een overgangsperiode van drie maanden waarin zij werk moest vinden, maar na die drie maanden werd de alimentatie op nihil gesteld.

Voor meer informatie over partneralimentatie kunt u contact opnemen met mr. Merel Aaftink.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Merel Aaftink