Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Regeerakkoord Rutte III: gevolgen voor het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht in de huidige vorm knelt volgens het kabinet voor werkgevers én werknemers en er worden (te) veel verantwoordelijkheden bij de werkgevers neergelegd. In deze blog benoem ik in hoofdlijnen de maatregelen die het kabinet van plan is te treffen om een nieuwe balans aan te brengen op de arbeidsmarkt.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht wordt versoepeld doordat de cumulatie van meerdere ontslaggronden mogelijk wordt (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Transitievergoeding

De opbouw van de transitievergoeding verandert op twee punten. Ten eerste krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van pas na twee jaar. Ten tweede bedraagt de opbouw van de transitievergoeding ook voor arbeidsovereenkomsten langer dan tien jaar 1/6 maandsalaris per gewerkt halfjaar (nu is dat vanaf het tiende jaar 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar). De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd. De opbouw van de transitievergoeding blijft voor een werknemer die langer dan tien jaar in dienst is na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar dus 1/2 maandsalaris per gewerkt halfjaar. Verder wordt de mogelijkheid verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

De last tot betaling van de transitievergoeding wordt verlicht (met name voor werkgevers in het MKB). Werkgevers ontvangen een compensatie voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens een langdurige arbeidsongeschiktheid. Verder zijn werkgevers geen transitievergoeding verschuldigd bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is. Ook worden de criteria van de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verruimd en daardoor eenvoudiger.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd. In het geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ontstaat pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nadat een periode van drie jaar in plaats van twee jaar is verstreken. Daarnaast komt de mogelijkheid om in sectoren waarin sprake is van terugkerend tijdelijk werk de tussenpoos van zes maanden (waarna de teller weer op nul gaat) te verkorten.

Proeftijd

De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd. Indien een werkgever direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat met een werknemer wordt de maximale proeftijd verlengd van twee naar vijf maanden. Bij arbeidsovereenkomsten met een duur van langer dan twee jaar wordt de maximale proeftijd verlengd van twee naar drie maanden.

Loondoorbetaling bij ziekte

De verplichting van loondoorbetaling bij ziekte wordt verkort van twee naar één jaar voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers). Het opzegverbod tijdens ziekte blijft wel twee jaar. De loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar en een aantal re-integratieverplichtingen gaan over naar het UWV. De kosten hiervan worden collectief gedekt door de kleine werkgevers door een uniforme lastendekkende premie.

Verder wordt de periode waarvoor de premiedifferentiatie geldt in de WGA verkort van tien naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen beperkt in het geval een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.  

Payrolling

Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het enkel dient om de werkgevers te ontzorgen. Het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst zal niet langer meer van toepassing zijn op payrolling: werknemers die in dienst zijn bij het payroll-bedrijf dienen qua primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk te worden behandeld in vergelijking tot de werknemers bij de inlener.

ZZP’ers

De huidige Wet DBA (de wet die modelcontracten voor zzp’ers voorschrijft) wordt vervangen door een nieuwe wet die aan de ene kant echte zelfstandigen zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en aan de andere kant schijnzelfstandigheid moet voorkomen. Zo wordt in deze wet bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere arbeidsactiviteiten. Een tarief tussen de 15 en 18 euro zal waarschijnlijk als laag tarief worden aangemerkt en een langere duur zal waarschijnlijk worden gedefinieerd als langer dan drie maanden.

De modelovereenkomsten worden afgeschaft. Voor zzp’ers waarvan het tarief hoger ligt dan het ‘lage’ tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze verklaring wordt aan opdrachtgevers verstrekt via het invullen van een webmodule Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf en wordt hij gevrijwaard van loonbelasting en premieswerknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). 

Of alle maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd en wanneer dat het geval is, is afwachten. Ik houd u op de hoogte!

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of andere arbeidsrecht gerelateerde vragen neem dan contact op met mr. Femke Westra

 

 

 

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Femke Westra
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//