Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Per 1 juli 2017 is een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) die dateert van vóór 1 juli 2016 niet meer geldig. 

Artikel 4.36 Aanbestedingswet 2012 (overgangsrecht) 

Relevantie 

• De geldigheid van een gedragsverklaring aanbesteden die dateert van vóór 1 juli 2016 verstrijkt per 1 juli 2017 voor Europese aanbestedingen. Dit wijkt derhalve af van de normale geldigheidsduur van twee jaar.
• Gelet op het feit dat de beslistermijn kan oplopen tot 16 weken is het tijdig aanvragen van een nieuwe gedragsverklaring aanbesteden van groot belang.

Nieuw toetsingskader gedragverklaring aanbesteden

Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 werkt de praktijk niet meer met de Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen (VOG RP), maar met de zogenaamde ‘gedragsverklaring aanbesteden’ (hierna: de GVA).

Op grond van artikel 2.89 lid 2 Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) kan een inschrijver in een Europese aanbesteding met een GVA die op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat op hem bepaalde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. Een op nationale aanbestedingen toegespitste regeling is opgenomen in artikel 1.20 Aw 2012, waarbij de GVA eveneens als bewijsmiddel is aangewezen.

Op 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd. Ook de uitsluitingsgronden zijn toen inhoudelijk gewijzigd ten aanzien van zowel de gronden als de terugkijktermijnen. Na deze datum wordt de aanvraag van een GVA dus aan de hand van gewijzigde criteria getoetst (vergelijk afdeling 4.1.2 Aw 2012).

Overgangsrecht

Doordat per 1 juli 2016 het toetsingskader voor het verstrekken van de GVA is gewijzigd, was in beginsel per 1 juli 2016 ook een nieuwe GVA vereist.

Om extra administratieve lasten voor ondernemers te voorkomen heeft de wetgever in artikel 4.36 Aw 2012 voor Europese aanbestedingen een overgangstermijn opgenomen. Hierdoor kan een ‘oude’ GVA die is afgegeven vóór 1 juli 2016 nog tot één jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 als bewijsmiddel dienen.

Omgekeerd betekent dit overgangsrecht dat een GVA die is afgegeven vóór 1 juli 2016 per 1 juli 2017 niet meer als geldig bewijsmiddel in een Europese aanbesteding kan worden ingediend.

Saillant detail is dat voor nationale aanbestedingen een dergelijk overgangsrecht ontbreekt. De implicaties hiervan zijn niet duidelijk: moe(s)t bij nationale aanbestedingen al een ‘nieuwe’ GVA worden overgelegd die dateert van na 1 juli 2016 (hetgeen in de praktijk niet gebeurde) of is dat afhankelijk van de uitsluitingsgronden die de aanbestedende dienst in een nationale aanbesteding van toepassing heeft verklaard? Is een ‘oude’ GVA van vóór 1 juli 2016 bij nationale aanbestedingen juist twee jaar geldig of is dat ook weer afhankelijk van welke uitsluitingsgronden door de aanbestedende dienst van toepassing zijn verklaard? Of is een GVA van voor 1 juli 2016 naar analogie van het overgangsrecht geldig tot 1 juli 2017?

Conclusie en aanbeveling

Kortom, doet u mee aan Europese aanbestedingen of wenst u (ook bij nationale aanbestedingen) iedere discussie te voorkomen? Zorg dan dat u GVA’s die zijn afgegeven vóór 1 juli 2016 (vanwege de lange aanvraagtermijn tot maximaal 16 weken) tijdig vervangt. Zo’n ‘nieuwe’ GVA die is aangevraagd na 1 juli 2016 is gebaseerd op het nieuwe toetsingskader en daardoor twee jaar geldig.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over andere aanbestedingsrechtelijke onderwerpen, neem dan contact op met mr. Theunis Dankert of mr. Simon Lautenbag

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Simon Lautenbag
CONTACT Theunis Dankert