Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Voor ondernemingen kunnen de Corona-maatregelen grote gevolgen hebben. Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld en onze specialisten geven de antwoorden.

Mocht het antwoord op uw vraag hier niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing.

Wanneer er ontwikkelingen zijn, zullen we deze pagina updaten.

Contractenrecht

 • Rechtvaardigen de Corona-maatregelen een beroep op overmacht?
  Als een partij een beroep doet op overmacht zegt een partij eigenlijk dat hij op dit moment zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegerekend. Is het nog mogelijk om de contractuele afspraken na te komen? Dan is er waarschijnlijk geen sprake van overmacht. Kan dat niet meer, dan is het wellicht mogelijk een beroep op overmacht te doen.
  Soms staat in de wet of in de gesloten overeenkomst dat een gebeurtenis voor risico van één van partijen komt. Kijk hier dus eerst naar. Zoek bijvoorbeeld naar een overmachtsbepaling in de algemene voorwaarden. Is er niets afgesproken? Dan hangt het van de zogeheten ‘verkeersopvattingen’ af of een partij een beroep kan doen op overmacht. De verkeersopvattingen veranderen met de dag. De rechter zal de omstandigheden toetsen en in een aantal gevallen zullen belemmeringen ten gevolge van Corona (bijvoorbeeld het van overheidswege niet meer mogen organiseren van bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers) wel als overmacht worden gezien. Hierbij hangt het er echter wel van af om welke contractuele verplichtingen het gaat en wat de precieze belemmering is.
 • Ik kan de bestelde goederen niet leveren? Welke contractuele gevolgen heeft niet-levering door overmacht?
  Zie het antwoord op de vorige vraag.
  Is er sprake van overmacht? Check dan eerst de gesloten overeenkomst. Vaak wordt daarin geregeld welke gevolgen de overmachtssituatie voor de contractpartijen heeft. Is er in de overeenkomst niets geregeld? Dan geldt het volgende.
  Is er sprake van overmacht, dan zal degene die de goederen heeft besteld op dit moment geen levering kunnen eisen. Ook heeft hij geen recht op schadevergoeding. De wederpartij heeft echter wel de mogelijkheid om de gesloten overeenkomst te ontbinden. Dat kan namelijk ook bij overmacht, zij het dat ontbinding niet mogelijk is als de tekortkoming ‘gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis’ de ontbinding niet rechtvaardigt. Dit zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Ontbindt de wederpartij de overeenkomst niet, dan blijft zij ondanks de overmacht in stand. Is de overmachtssituatie voorbij? Dan herleeft de verplichting om de goederen te leveren.
 • Ik ben bezig met een grootscheepse verbouwing die ik nu in de ijskast heb gezet. Mijn leverancier van kantoormeubelen wil echter gewoon leveren in de afgesproken week, terwijl de verbouwing nog niet klaar is. Kan ik dit weigeren zonder financiële gevolgen?
  Het is van belang eerst na te gaan of er in de gesloten overeenkomst of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden iets geregeld is voor deze situatie. Soms staan hierin clausules die het uitstellen van de levering mogelijk maken.
  Is in de overeenkomst niets geregeld? Dan geldt als uitgangspunt dat gesloten overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als het uitstellen van de verbouwing een eigen beslissing is en de levering van de kantoormeubelen op zich gewoon mogelijk is, zal het weigeren van de levering in de meeste gevallen wel degelijk financiële gevolgen hebben. Welke financiële gevolgen dat zijn (vergoeding van de door de leverancier gemaakte kosten of bijvoorbeeld schadevergoeding) hangt af van de specifieke situatie. De uitkomst kan anders zijn als de verbouwing bijvoorbeeld als gevolg van overheidsmaatregelen is stilgelegd.
 • Ik sluit mijn sportschool tijdelijk, maar mag ik het abonnementsgeld blijven innen of moet ik het terugbetalen over de periode dat ik gesloten ben?
  Als uitgangspunt geldt: als de sportschool gesloten is, dan hoeven de leden van de sportschool geen contributie te betalen gedurende de periode van sluiting. De leden kunnen hun betalingsverplichting opschorten: de diensten waarvoor zij betalen, worden immers niet geleverd in deze periode.
  Hebben de leden hun contributie vooruit betaald? Dan hebben zij in principe recht op compensatie omdat de sportschool gedurende een bepaalde periode de overeengekomen diensten niet heeft verricht. Het ligt het meest voor de hand dat deze compensatie bestaat uit het abonnementsgeld over de periode waarin de sportschool dicht was. Uiteraard is het mogelijk om de leden van de sportschool een ander aanbod te doen (bijvoorbeeld het verlengen van het abonnement met een bepaalde periode zonder dat extra contributie hoeft te worden betaald).

Contact voor contractenrecht gerelateerde vragen:

Concurrentie en medediging

 • Worden de mededingingsregels versoepeld als gevolg van de Corona-crisis?
  Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. ACM stelt in haar persbericht van 18 maart 2020 dat concurrentieregels veel ruimte bieden om in tijden als deze samen te werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden. Dat kan volgens de toezichthouder onder andere betekenen dat supermarkten elkaar mogen informeren over hoeveel voorraden ze beschikken. Logistieke dienstverleners mogen samenwerken om de Nederlandse burgers van levensmiddelen te voorzien. Branches mogen met elkaar afspraken maken over een soepele omgang met debiteuren. Deze voorbeelden laten zien dat er wel degelijk ruimte is voor onderlinge samenwerking tussen ondernemingen in het kader van de Corona-crisis. Uiteraard zal die samenwerking het algemeen belang moeten dienen, er moet sprake zijn van een tijdelijke en noodzakelijke maatregel, de gunstige effecten moeten ten goede komen aan de consument en de afspraak mag de concurrentie in zo’n geval niet onnodig beperken. Daarnaast blijft de ACM wel streng toezicht houden op de naleving van de mededingingsregels. Ook dat volgt uit hetzelfde persbericht. Bedrijven die misbruik maken van de onzekerheid en het gebrek aan bepaalde goederen, zullen worden bestraft. Bedrijven met een machtspositie mogen geen excessieve prijzen hanteren en bedrijven mogen ook niet onderling afspreken om de prijzen kunstmatig hoog te houden. De ACM zal niet nalaten om streng op te treden als blijkt dat bedrijven excessieve prijzen vragen voor producten die als essentieel worden beschouwd (zoals mondkapjes of ontsmettingsgel) of als consumenten worden misleid.
  De Europese mededingingsautoriteiten heeft een verklaring afgegeven. Uit deze verklaring volgt dat alle Europese mededingingsautoriteiten deze lijn delen en op dezelfde manier zullen omgaan met de mededingingsregels.

Contact voor vragen over de verruiming van de mededingingsregels in een specifiek geval, of de toepassing ervan door de ACM

Andere veelgestelde vragen omtrent de impact van Corona-maatregelen

Een overzicht van de contactpersonen treft u op “De impact van de Corona-maatregelen” pagina.

Deze Corona Q & A is met zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden ontleend aan de volledigheid en juistheid ervan. De informatie is bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Voor zover wordt verwezen naar andere websites, is Trip Advocaten & Notarissen niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.