Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe regeling aanwijzing DGA per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is de oude Regeling aanwijzing DGA (directeur/groot aandeelhouder) vervangen door een nieuwe Regeling aanwijzing DGA. Bent u statutair bestuurder van een besloten (of naamloze) vennootschap, lees dan verder om na te gaan of de nieuwe Regeling Aanwijzing DGA invloed heeft op uw positie.

Uitgangspunten oude en nieuwe regeling

In zowel de oude als de nieuwe regeling staat centraal de regeling aan de hand waarvan kan worden bepaald hoe een statutair bestuurder van een vennootschap voor de werknemersverzekeringen dient te worden aangemerkt. Dient de statutair bestuurder te worden gekwalificeerd als werknemer, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel dient hij/zij te worden betiteld als DGA?

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor de werknemersverzekeringen is de gezagsverhouding een zeer relevante factor. Kan een voor de vennootschap werkzame statutair bestuurder zonder zijn/haar medewerking worden ontslagen? Zo ja, dan is een gezagsverhouding aanwezig en geldt de statutair bestuurder als werknemer voor de werknemersverzekeringen. Zo nee, dan ontbreekt een gezagsverhouding.

Bij het ontbreken van een gezagsverhouding is geen sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van de werknemersverzekeringen. Gevolg hiervan is dat de DGA niet verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Werkloosheidswet). Dit maakt dat voor de DGA geen premies worden afgedragen en dat de DGA op zijn/haar beurt geen beroep op bedoelde verzekeringswetten kan doen.

Ingeval de bestuursfunctie middels een rechtspersoon (bijvoorbeeld een persoonlijke houdstervennootschap) wordt uitgeoefend, wordt ten aanzien van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen gekeken naar de natuurlijke persoon die de feitelijke werkzaamheden verricht.

De oude regeling is met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken en per dezelfde datum vervangen door de nieuwe regeling. De wetgever heeft blijkens de Memorie van Toelichting bij de nieuwe regeling beoogd voor het merendeel van de statutair bestuurders van vennootschappen de bestaande situatie te continueren. De nieuwe regeling is bedoeld de bestaande praktijk te verduidelijken en alleen waar nodig aan te passen. Ik zal mij beperken tot het benoemen van de wijzigingen tussen beide regelingen.

Oude regeling tegen achtergrond van de wet Flex-B.V.

Tot 1 januari 2016 gold dat u, als u als DGA de feitelijke macht had in de algemene vergadering (van aandeelhouders) van de vennootschap, daaraan niet ondergeschikt was, zodat geen sprake was van een gezagsverhouding. De ondergeschiktheid werd daarbij bepaald aan de hand van het door u, al dan niet tezamen met uw echtgenoot, gehouden percentage in het geplaatste aandelenkapitaal en daarmee aan de hand van het aantal stemmen dat u, al dan niet tezamen met uw echtgenoot, kon uitbrengen in de algemene vergadering.

U kwalificeerde ook als DGA als tenminste tweederde deel van de aandelen in de vennootschap werd gehouden door uw bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. De aandelen die u als statutair bestuurder mogelijk zelf hield, deden voor de berekening van het percentage niet ter zake. De Hoge Raad heeft dit in de overwegingen bij een arrest van 22 maart 2013 bevestigd.

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (hierna: Wet Flex-BV) per 1 oktober 2012 bestaat er veel meer ruimte om de statuten van een besloten vennootschap in te richten naar de wensen van de betrokkenen. Er bestaat sindsdien ook meer vrijheid om in de statuten te bepalen op welke wijze vorm wordt gegeven aan de bevoegdheid om een statutair bestuurder van een besloten vennootschap te ontslaan.

Waar de statuten voor de invoering van de Wet Flex-BV het ontslagrecht bij de algemene vergadering (van aandeelhouders) legden, kan dit nu anders. Zo is het nu mogelijk om in de statuten te bepalen dat een statutair bestuurder wordt ontslagen door de vergadering van houders van aandelen van een bijzondere soort of aandelen met een bepaalde aanduiding. Denk daarbij aan de volgende voorbeeldsituatie: stel de aandelen in een vennootschap zijn onderverdeeld in één of meerdere aandelen A, aandelen B en aandelen C. Aan de vergadering van houders van iedere afzonderlijke serie van letteraandelen wordt in de statuten het recht verleend een statutair bestuurder te benoemen en te ontslaan. Het is dan niet relevant hoeveel aandelen van iedere letterserie zijn uitgegeven. Stel dat slechts één aandeel van de letterserie C wordt uitgegeven, dan doet de uitgifte van dit ene aandeel al het recht ontstaan om een statutair bestuurder te benoemen en te ontslaan. Als de houder van dit ene aandeel van de letterserie C tevens de statutair bestuurder is die kan worden ontslagen door de vergadering van de houders van aandelen van de letterserie C, dan ontbreekt een gezagsverhouding tussen de statutair bestuurder en de vennootschap.

Daarmee is het dus in het gegeven voorbeeld voor het bepalen van de gezagsverhouding slechts relevant hoeveel procent van de aandelen van een bepaalde letterserie door de statutair bestuurder wordt gehouden.

Door deze grotere vrijheid in de vormgeving en de bevoegdheid tot ontslag van statutair bestuurders sloot de tekst van de oude Regeling aanwijzing DGA niet meer voldoende aan bij de mogelijkheden die de wet nu geeft.

Nieuwe regeling

In de nieuwe regeling wordt voor de vraag of een DGA in een gezagsverhouding tot de vennootschap staat genuanceerder gekeken naar de invloed die de statutair bestuurder heeft op zijn/haar ontslag.

De nieuwe regeling bepaalt dat een statutair bestuurder (ondermeer) als DGA wordt aangemerkt als hij, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen, al dan niet van een bepaalde soort of aanduiding, dat hij, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, ingevolge de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten.

Hiermee is aansluiting gezocht bij de hiervoor omschreven flexibelere mogelijkheden om het ontslagrecht van een statutair bestuurder in de statuten te regelen.

Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een wijziging door te voeren in de hiervoor gememoreerde bepaling die bewerkstelligde dat een statutair bestuurder als DGA werd betiteld omdat tenminste tweederde deel van de aandelen in de vennootschap werd gehouden door zijn/haar bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. In de nieuwe regeling worden de aandelen die de statutair bestuurder zelf houdt meegenomen bij het bepalen van het percentage.

Verandert er iets voor u?

In de meeste gevallen zal de Nieuwe Regeling aanwijzing DGA niet leiden tot veranderingen.

Wanneer kan de nieuwe regeling gevolgen voor u hebben? Dit zal in beginsel alleen het geval zijn indien u als statutair bestuurder zelf ook aandelen houdt in de vennootschap waarvan u bestuurder bent en u alleen onder de hiervoor vermelde uitleg van de Hoge Raad onder de oude regeling als verzekerd voor de werknemersverzekeringen werd aangemerkt. Komt de optelsom van uw eigen gehouden aandelen en de aandelen die worden gehouden door uw bloed- en aanverwanten boven de gestelde ondergrens, dan geldt met ingang van 1 januari 2016 voor u geen verzekeringsplicht meer. Gevolg voor u zal zijn dat u met ingang van 1 januari 2016 geen beroep meer kunt doen op de werknemersverzekeringen.

Neem gerust contact op met mevrouw mr. Simone Frugte als u een concrete vraag heeft over de gevolgen van de invoering van de Nieuwe Regeling aanwijzing DGA in uw situatie.

.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Simone Frugte
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//