Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Wat verandert er voor werkgevers per 1 januari 2015?

In arbeidsovereenkomsten van korter dan zes maanden mag na 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden opgenomen. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen nog bij uitzondering geldig. En uiterlijk een maand voor het aflopen van een tijdelijk contract moet u de werknemer informeren over het al dan niet verlengen van dat contract. Dit zijn in het kort de belangrijkste wijzigingen die op 1 januari 2015 gelden als het eerste deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht wordt. Het tweede deel van de Wwz treedt op 1 juli 2015 in werking en ziet op de wijzigingen in het ontslagrecht.

Proeftijd wordt aan banden gelegd

In een arbeidsovereenkomst die zes maanden of korter duurt, mag u geen proeftijd meer opnemen. Voor arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar geldt een maximale proeftijd van één maand. In arbeidsovereenkomsten die langer dan twee jaar duren of die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan blijft overigens een maximale proeftijd van twee maanden gelden.

Concurrentiebeding alleen nog mét motivering

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die u na 1 januari 2015 aangaat, mag u alleen nog een concurrentiebeding of relatiebeding opnemen als u daaraan een schriftelijke motivering toevoegt, waaruit blijkt waarom het beding noodzakelijk is. Het moet dan gaan om “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. U kunt niet meer volstaan met een standaardverbod, omdat een rechter dat zal vernietigen. Een rechter zal echter wel altijd kunnen toetsen of de motivering voldoende is. Is er naar het oordeel van de rechter geen sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan zal de rechter het concurrentiebeding alsnog vernietigen.

De motivering van het concurrentiebeding moet u bij het aangaan van het beding geven. U kunt deze motivering tussentijds alleen aanpassen als de werknemer daarmee instemt. Als werkgever heeft u in beginsel dus maar één kans om goed uit te leggen dat u een groot belang heeft bij een concurrentiebeding.

Of u het concurrentiebeding daadwerkelijk kunt afdwingen, hangt af van de reden van de beëindiging (of niet-verlenging) van een arbeidsovereenkomst. Als de arbeidsovereenkomst is geëindigd omdat de rechter vindt dat u als werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dan kunt u geen rechten meer ontlenen aan het concurrentiebeding.

‘Aanzegplicht’: tijdig informeren bij beëindiging

Uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, moet u de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst (de ‘aanzegplicht’). Als u de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten, dan moet u bovendien aan de werknemer meedelen onder welke voorwaarden u dat wilt doen.

Als u deze aanzegging niet volgens de regels doet, kunt u verplicht worden aan de werknemer een vergoeding te betalen ter hoogte van een bruto maandsalaris, óók als de arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt voortgezet. De werknemer moet de vergoeding dan wel binnen twee maanden na het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd of stilzwijgend is voortgezet bij de rechter claimen.

Wanneer geldt deze aanzegplicht niet? Dat is bijvoorbeeld het geval als de duur van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is bepaald, zoals bij een project. Ook geldt de aanzegplicht niet bij arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden.

Let op: de aanzegplicht heeft onmiddellijke werking en geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen.

Loondoorbetaling bij niet-werken

Als er niet wordt gewerkt, dan moet de werknemer, om salaris doorbetaald te krijgen, nu aantonen dat hij bereid is zijn werkzaamheden uit te voeren. Dat is per 1 januari 2015 niet langer meer nodig. Als werkgever zult ú straks moeten bewijzen dat de werknemer die bereidheid niet heeft en ook nog eens dat het niet-werken voor rekening en risico van de werknemer dient te komen. Kunt u dat niet bewijzen, dan bent u verplicht het loon door te betalen, ook al wordt er niet gewerkt.

Ingrijpende wijzigingen

De Wet Werk en Zekerheid bevat ingrijpende wijzigingen, die grote gevolgen kunnen hebben voor uw organisatie.In dit bericht kunnen wij niet volledig zijn. Een beknopt overzicht van de wijzigingen vindt u hier.

Gebruik de knop ‘Stel hier uw vraag’ bovenaan deze pagina als u een concrete vraag heeft over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid in uw situatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

de heer mr. Jochem Frons

Of met een van de andere collega’s van onze sectie arbeidsrecht.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
contact Jochem Frons
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//