Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer?

Vanaf 1 januari 2015 is de werkgever verplicht om de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met een looptijd van meer dan zes maanden) eindigt, schriftelijk te melden of hij de overeenkomst wel of niet verlengt. Doet de werkgever dit niet, dan moet de werkgever aan de werknemer een boete betalen van maximaal een maandsalaris. Verschillende rechters hebben zich ondertussen uitgelaten over deze zogenaamde aanzegplicht. Wat blijkt daaruit en waar liggen de grenzen?

 

Ik verleng de arbeidsovereenkomst: dan hoef ik toch niets te doen?

Allereerst verkeren veel werkgevers in de veronderstelling dat de aanzegplicht niet geldt als ze van plan zijn de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Dat is niet juist. Ook als de werkgever voornemens is de arbeidsovereenkomst te verlengen, dient hij uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer te laten weten dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden dat het geval zal zijn. Zo niet, dan is de werkgever alsnog de boete verschuldigd.

Wat wordt verstaan onder ‘schriftelijk’?

Daarnaast is er in de afgelopen periode in de rechtspraak meer duidelijkheid ontstaan over de vraag wat onder een ‘schriftelijke’ aanzegging wordt verstaan. Duidelijk was al wel dat het toegestaan was de aanzegging per e-mail te versturen, maar is het bijvoorbeeld ook mogelijk de aanzegging via een sms-bericht of een whatsapp-bericht te versturen?

Volgens de Rechtbank Amsterdam volstaat ook een whatsapp-bericht als een ‘schriftelijke’ aanzegging. Van belang daarbij is wel dat de werknemer uit het whatsapp-bericht moet kunnen afleiden dat de werkgever al van plan was de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Ook moet vaststaan dat het whatsapp-bericht tijdig door de werknemer is ontvangen. Er moet dus geen verwarring kunnen bestaan over de inhoud van het whatsapp-bericht én het feit dát het bericht door de werknemer ontvangen is.

Direct aanzeggen bij aangaan van de arbeidsovereenkomst. Kan dat?

En kan de aanzegging wellicht ook al direct bij het begin van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gedaan? Ook dat is volgens de rechtspraak toegestaan. De kantonrechter in Utrecht heeft bepaald dat aan de aanzegplicht is voldaan als al in het contract is opgenomen dat deze niet wordt verlengd.

Wat is het risico van direct aanzeggen?

Het is overigens echter niet altijd verstandig om de aanzegging van niet verlengen direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst te doen. Dit kan namelijk tot juridische complicaties leiden bij (stilzwijgende) voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Want had de verlenging van het contract dan ook niet een maand van te voren moeten worden gemeld? En kan er van stilzwijgende verlenging nog wel sprake zijn als er eerder is aangezegd dat het contract niet wordt verlengd?

Vergoeding tijdig vorderen!

Tot slot is het belangrijk om te weten dat rechtbanken streng zijn in het hanteren van de termijnen voor het vorderen van de vergoeding als de aanzegplicht niet is nagekomen. De vergoeding dient binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst bij de rechtbank te worden gevorderd. Indien dat niet het geval is, is de aanspraak op vergoeding vervallen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

de heer mr. Jochem Frons

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Jochem Frons
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
NIEUWS