Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

 

Hof van Justitie 26 september 2019, ECLI:EU:C:2019:787

Hof van Justitie 27 november 2019, ECLI:EU:C:2019:1023

Relevantie:

 • Een inschrijver heeft het recht een beroep op de draagkracht van een derde te doen (i.h.k.v. de geschiktheidseisen) en onderaannemers in te zetten.
 • De inschrijver moet de aanbestedende dienst de (gevraagde) informatie verstrekken die nodig is om te verifiëren of de in te zetten onderaannemer aan de gesteld vereisten voldoet (bijvoorbeeld i.h.k.v. uitsluitingsgronden en een beroep op een derde).
 • Het is een aanbestedende dienst niet toegestaan in algemene zin te eisen dat slechts een bepaald deel van de opdracht in onderaanneming mag worden gegeven.

Inleiding

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs twee arresten gewezen over aanbestedingen waarin aanbestedende diensten het deel van een opdracht dat aan onderaannemers in uitvoering mag worden gegeven hadden beperkt. Denkt u aan een regel die stelt dat maximaal 30% van de aanneemsom door een onderaannemer mag worden uitgevoerd. Of omgekeerd: ten minste 40% van de opdracht moet met eigen middelen worden uitgevoerd. Mag dat? Tijd voor een korte analyse!

Beperking in onderaanneming?

Als uitgangspunt heeft te gelden dat een beroep op de draagkracht van anderen een recht is dat inschrijvers hebben (vgl. artikel 2.92 en 2.94 Aw2012). Een aanbestedende dienst mag op grond van artikel 2.79 Aw2012 aan een inschrijver verzoeken in zijn inschrijving aan te geven welk deel van de opdracht hij voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en wie dat dan zijn. De aanbestedende dienst mag bij deze partijen ook controleren of er uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Een verbod op het inzetten van onderaannemers is er dus niet. Sterker nog, de mogelijkheid van het beroep op onderaannemers bevordert de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten (zo volgt uit overweging 78 van Richtlijn 2014/24/EU). Mag de inzet echter beperkt worden?

Het Hof oordeelt conform haar vaste jurisprudentie dat het niet is toegestaan een bepaling te hanteren die tot gevolg heeft dat er sprake is van een algemene of abstracte beperking van het deel van een opdracht dat in onderaanneming (bijvoorbeeld in de vorm van een percentage) mag worden gegeven. In de zaken die speelden voor het Hof werd getracht de algemene regeling te rechtvaardigen op de grond dat werd beoogd te voorkomen dat de georganiseerde misdaad (in casu de Italiaanse maffia) geld kan verdienen met het uitvoeren van overheidsopdrachten. Ook in die situatie vindt het Hof een dergelijke regeling te ver gaan. Een dergelijke ‘blinde’ regeling heeft immers tot gevolg dat een verbod geldt ongeacht de economische sector waarop de opdracht betrekking heeft, de aard van de werken en de identiteit van de onderaannemers. Uitsluiting volgt dan immers ook indien de aangedragen onderaannemers wel integer zouden zijn. Een beoordeling van geval tot geval is dan niet mogelijk en daarom gaan de getroffen maatregelen verder dan noodzakelijk.

Conclusie

De les van het Hof die in deze uitspraken opnieuw bevestigd wordt, is dat het een aanbestedende dienst niet is toegestaan haar inschrijvers algemene of abstracte beperkingen op te leggen in het deel van de opdracht dat in onderaanneming kan worden gegeven. Het is de bedoeling dat iedere onderaannemer getoetst wordt (bijvoorbeeld in het kader van uitsluitingsgronden en het beroep op derden). Aangenomen moet worden dat zeer bijzonder omstandigheden aan de orde moeten zijn, wil een dergelijke maatregel gerechtvaardigd zijn. Het verdient dan ook aanbeveling dit middel niet lichtvaardig in te zetten en op voorhand juridisch advies in te winnen.

Vragen?

Met vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Simon Lautenbag.

 

 

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Simon Lautenbag
CONTACT//