Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement

Hoge Raad 2 juni 2017 

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een ondernemingsraad ook in geval van faillissement het recht heeft om de ondernemer te adviseren. Het antwoord daarop is ‘ja’, althans onder bepaalde omstandigheden.

Wat houdt het adviesrecht van de ondernemingsraad in?

Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de ondernemer haar ondernemingsraad in de gelegenheid moet stellen om over bepaalde voorgenomen besluiten te adviseren. Het gaat dan om besluiten met veel impact, zoals bijvoorbeeld over beëindiging van (een deel van) de werkzaamheden en het overdragen van (een deel van) de zeggenschap over de onderneming.

Vervalt het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement?

Tot op heden werd gediscussieerd over de vraag of het adviesrecht van de ondernemingsraad al dan niet vervalt in het geval van een faillissement. In de praktijk werd wel aangenomen dat dit adviesrecht zich moeilijk laat rijmen met het faillissementsrecht, onder meer vanwege de beperkte invloed in faillissement en de vertragende werking van een negatief advies. In mei 2016 concludeerde de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam dan ook dat het adviesrecht van de ondernemingsraad in beginsel onverenigbaar is met de rol van de curator, die gericht is op afwikkeling van de boedel (ECLI:NL:GHAMS:2016:2020). De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag echter anders beslist.

Wat vindt de Hoge Raad?

In de systematiek van de WOR is bepalend of sprake is van een onderneming. Een faillissement leidt er op zichzelf niet toe dat de onderneming ophoudt te bestaan. Gevolg van een faillietverklaring is dan ook niet dat in het algemeen de WOR niet langer van toepassing is. Het adviesrecht van de ondernemingsraad (artikel 25 WOR) ziet echter in beginsel niet op het besluit tot verkoop van goederen (op grond van artikel 176 Faillissementswet) en op het besluit tot ontslag van werknemers (op grond van artikel 40 Faillissementswet) indien deze handelingen plaatsvinden in het kader van liquidatie van de failliete boedel. In dat geval moeten de door het adviesrecht beschermde belangen wijken voor de belangen van de schuldeisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling. Indien de verkoop van activa echter plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (een deel van) de onderneming – waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen – is een daarop gericht besluit in beginsel wél adviesplichtig, zo heeft de Hoge Raad nu bepaald.

Conclusie: de rol van de ondernemingsraad in faillissement is groter dan verwacht

De rol van de ondernemingsraad is dus groter dan voorheen wel werd aangenomen. Indien het faillissement is gericht op voortzetting of doorstart van (een deel van) de onderneming – in plaats van liquidatie – dan behoudt de ondernemingsraad in beginsel haar adviesrecht betreffende het voorgenomen besluit tot verkoop van activa. Het is nu de vraag in hoeverre deze lijn moet worden doorgetrokken. De uitspraak van de Hoge Raad ziet specifiek op het voorgenomen besluit tot verkoop van activa. Het is de vraag of dit ook geldt voor een besluit tot ontslag van (bepaalde) werknemers, wanneer er een (gedeeltelijke) doorstart plaatsvindt. En wat heeft te gelden als nog niet duidelijk is of er überhaupt een doorstart zal plaatsvinden? Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en adviseren u graag.

Voor meer informatie over deze uitspraak of andere faillissementsrechtelijke en/of mededingingsrechtelijke onderwerpen kunt u contact opnemen met mr. Sigrid Veenema-Bruinsma.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
LEEUWARDEN Sigrid Veenema-Bruinsma
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//