Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de werknemer die na twee jaar ziekte wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, recht op de transitievergoeding.

Dat betekent dat de werkgever in geval van een zieke werknemer niet alleen twee (mogelijk drie) jaar het loon moet doorbetalen, maar dat hij ook nog de transitievergoeding verschuldigd is. Ook al is de kans reëel dat die transitievergoeding niet gebruikt wordt waarvoor die bedoeld was, namelijk de begeleiding van de ene naar de andere baan.

Sterker nog, zelfs als de werknemer recht heeft op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), heeft hij bij beëindiging van zijn dienstverband recht op de transitievergoeding. Dat is helemaal merkwaardig, want een IVA-uitkering wordt uitsluitend toegekend aan werknemers die zowel volledig, als duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Die werknemers re-integreren dus zeer waarschijnlijk nooit meer. Bovendien hebben zij recht op de IVA-uitkering tot aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Eerlijk of niet, wettelijk is de transitievergoeding verplicht als je het dienstverband beëindigt. Werkgevers voorkomen in de praktijk de kosten van de transitievergoeding door het ‘slapende’ dienstverband met de zieke werknemer te laten voortduren. Dat brengt voor de werkgever wel een risico met zich mee. De werknemer in kwestie kan (theoretisch) herstellen en dan zijn functie en bijpassend loon opeisen.

Enige tijd werd wel betoogd dat er voor werkgevers nog een tweede risico zou bestaan aan het laten voortduren van het ‘slapende’ dienstverband. De werkgever zou  het risico lopen dat een rechter zijn handelwijze zou verbieden, althans zou kwalificeren als slecht werkgeverschap. Minister Asscher had in de Tweede Kamer op 3 september 2015 al over deze kwestie opgemerkt dat in zijn ogen een dergelijke handelwijze in ieder geval niet getuigde van ‘fatsoenlijk werkgeverschap’.

De strijd lijkt echter in het voordeel van de werkgevers gestreden, zeker na het  onlangs door het Gerechtshof Den Haag gewezen arrest. Daarin bevestigt het hof de lijn in de jurisprudentie van de kantonrechters: het staat de werkgever vrij om al dan niet de beëindiging van het dienstverband van een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is na te streven.

Het hof oordeelde dat: “Een wettelijke verplichting voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst waaraan door de werknemer wegens aanhoudende arbeidsongeschiktheid geen invulling meer kan worden gegeven, te doen eindigen” niet bestaat. Ook niet als de werkgever door het slapend laten voortbestaan van het dienstverband probeert “om op die manier te ontkomen aan het betalen aan [de werknemer] van de transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst.” De handelwijze levert geen tekortkoming op in nakoming van de arbeidsovereenkomst en getuigt evenmin van slecht werkgeverschap of van misbruik van bevoegdheid.

Overigens wijst het Hof er wel fijntjes op dat ‘de keuze voor het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst (…) niet zonder verplichting (is). Immers zo [werkneemster] onverwacht alsnog herstelt, is [de werkgever] verplicht tot re-integratie-inspanningen.”

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Eef van de Wiel

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Eef van de Wiel