Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

DE STATUTAIR DIRECTEUR – (deel I) Benoeming en indiensttreding

Iedere rechtspersoon heeft een bestuurder. Dat is degene die de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten. Soms is de bestuurder een andere vennootschap, soms is het een natuurlijk persoon. Soms is de bestuurder zelfstandig bevoegd en soms moet hij samen met anderen beslissen. Dit is per rechtspersoon verschillend en staat beschreven in de statuten van de vennootschap, bestuursreglement of aandeelhoudersovereenkomst.

Die statutair directeur heeft dus vaak vergaande bevoegdheden en vrijheden en is veelal ook het visitekaartje van de onderneming. Een statutair directeur moet het vertrouwen genieten van de aandeelhouders. Zij willen immers dat de vennootschap goede resultaten boekt en daarom zoeken ze de juiste persoon om de vennootschap te leiden. Als dat uiteindelijk niet goed gaat, zo is de gedachte, moet de vennootschap ook zelf kunnen besluiten afscheid te nemen van haar statutair directeur, zonder dat een rechter dat afscheid kan belemmeren.

Dat staat haaks op het arbeidsrecht, dat juist gekenmerkt wordt door bescherming van de “zwakkere” werknemer. Het ontslag van een werknemer is over het algemeen niet zo eenvoudig te bewerkstelligen.

De positie van de statutair directeur die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de vennootschap waar hij leiding aan geeft, bevindt zich dus op het snijvlak van beide rechtsgebieden. Er moet aandacht zijn voor die dubbele band: de arbeidsrechtelijke en de vennootschapsrechtelijke. Zowel bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst, als bij beëindiging van het dienstverband speelt die bijzondere positie een belangrijke rol. Deze keer ga ik het hebben over het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Aangaan arbeidsovereenkomst statutair directeur

 • Een statutair bestuurder is pas statutair bestuurder, als hij als zodanig is benoemd door de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap. Om bewijsproblemen te voorkomen, moet er een schriftelijk aandeelhoudersbesluit zijn waarin de benoeming is vastgelegd. Iemand die alleen als bestuurder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven zonder rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit, is géén statutair bestuurder!
 • In een concern kan de vennootschap die door de statutair directeur wordt geleid, zelf bestuurder zijn van een andere vennootschap. Vraag is dan hoe de bevoegdheden van de statutair directeur zijn geregeld in bijvoorbeeld de statuten van de dochtervennootschap. Het is zinvol hier van tevoren over na te denken en daar afspraken over te maken in de arbeidsovereenkomst.
 • De statutair bestuurder neemt in het aansprakelijkheidsrecht een aparte positie in. Enerzijds is hij werknemer, anderzijds kan hij ook het beleid van de werkgever bepalen. Daarnaast kan hij vennootschapsrechtelijk onderwerp van een bestuurdersaansprakelijkheidsdiscussie zijn.
 • Ander punt van aandacht is om vast te stellen bij welke vennootschap de statutair bestuurder uiteindelijk in dienst treedt. Is dat bij dezelfde vennootschap als die hij bestuurt of een andere vennootschap. Dit is van belang voor de ontslagbescherming, waarover in het volgende blog meer.
 • De statuten kunnen bijzondere bepalingen bevatten over hoe een nieuwe statutair bestuurder wordt benoemd. Zo kan er een bindende voordracht zijn of kunnen er bepaalde stemverhoudingen zijn voorgeschreven. Kijk daar altijd naar!
 • Als er binnen de vennootschap een ondernemingsraad (OR) is, heeft deze adviesrecht ten aanzien van een voorgenomen besluit tot benoeming van een statutair directeur.
 • Bij een statutair directeur wordt de bezoldiging over het algemeen vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering. Bij gesprekken met een beoogd bestuurder is het zinvol om helderheid te hebben over deze formele gang van zaken en daarnaast ook ruggespraak te houden met de aandeelhoudersvergadering. Het is erg vervelend als de aandeelhoudersvergadering achteraf niet akkoord blijkt te gaan met een zwaar bevochten arbeidsvoorwaardenpakket.
 • Omdat de statutair bestuurder bepaalde ontslagbescherming mist, maar er ook een afbreukrisico geldt bij een langslepend conflict, wil de bestuurder vaak bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden ook al afspreken welke vergoeding bij beëindiging van het dienstverband wordt betaald. Bij die vergoedingen kan bijvoorbeeld ook onderscheid worden gemaakt naar verschillende redenen van vertrek (disfunctioneren, overdracht van aandelen, fusie, splitsing etc.)
 • Wanneer de werkgever een instelling is in de (semi)publieke sector, kan de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing zijn. Hierin staan beperkingen opgenomen ten aanzien van de bezoldiging en de ontslagvergoedingen van topfunctionarissen.

Veel verschillende punten om mee rekening te houden dus… Bel gerust voor overleg en advies!

Zie over het ontslag van de statutair directeur het volgende blog!

Heeft u vragen over benoeming en indiensttreding van een statutair bestuurder of andere arbeidsrechtgerelateerde onderwerpen, neem dan vooral contact op met mr. Katrina Suls

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Katrina Suls
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//