Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden van Trip Advocaten & Notarissen B.V.

 1. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Trip Advocaten & Notarissen B.V. (“Trip”) te zijn gegeven en te worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid bewerkstelligt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, zijn volledig uitgesloten.

 2. Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverhoopt een omstandigheid – waaronder tevens wordt begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Trip of (voorheen) aan haar verbonden (rechts-)personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Trip en die (rechts-)personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Trip wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Trip komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek toegezonden. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, beperkt tot een bedrag van € 200.000,–. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Trip ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of grove schuld van de advocaat en/of de (kandidaat-)notaris geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.

 3. Door het verstrekken van de opdracht machtigt cliënt Trip, tenzij anderszins wordt afgesproken, om voorzover Trip het noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen en de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te doen.
  Trip zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Trip voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Trip is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

 4. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Trip binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.

 5. De opdrachtgever vrijwaart Trip tegen alle aanspraken van derden en de door Trip in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Trip voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 6. Het door Trip aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Trip voor ieder van de aan Trip verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Uurtarieven kunnen automatisch zonder voorafgaand bericht verhoogd worden als (i) een medewerker overgaat naar een hoger uurtarief als gevolg van langere werkervaring, zijn/haar deskundigheid of ervaring toeneemt of een nieuwe positie verwerft, of (ii) Trip meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van de marktomstandigheden.

 7. Door Trip ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een vast percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten.

 8. Trip factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent factureren. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. De betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek. Bij gebreke van tijdige betaling is Trip zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is Trip gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet. Bij opdrachten waarvoor een vast honorarium is overeengekomen, is Trip gerechtigd tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen. De afspraken hierover zullen vooraf met de opdrachtgever worden vastgelegd.

 9. Indien de opdracht door of vanwege de opdrachtgever wordt beëindigd voordat Trip de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de opdrachtgever een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de voor de betreffende opdracht gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven en verhoogd met de opslag ter dekking van de algemene kantoorkosten.

 10. Trip is te allen tijde gerechtigd een onmiddellijk te betalen voorschot te vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 11. De opdrachtgever stemt ermee in dat Trip bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Trip is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

 12. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters.

 13. Het dossier wordt in geval van dienstverlening door een advocaat gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaren en in geval van dienstverlening door een (kandidaat-)notaris gedurende de bewaartermijn van twintig jaren na afwikkeling van de zaak in het archief bewaard. Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijnen kan Trip besluiten om het dossier te vernietigen.

 14. Trip is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, onder meer verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn en voorzover nodig zijn toestemming te geven.

 15. Op de dienstverlening van de advocatuur van Trip is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur Trip Advocaten & Notarissen van toepassing. In geval van een klacht zal Trip op het eerste schriftelijke verzoek van de cliënt een afschrift toezenden van de Kantoorklachtenregeling Advocatuur Trip Advocaten & Notarissen.

 16. Op de notariële dienstverlening van Trip is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. In geval van een klacht zal Trip op het eerste schriftelijke verzoek van de cliënt een afschrift toezenden van de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat.

 17. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Trip wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 18. Tenzij een van de partijen bij de notariële dienstverlening ervoor kiest om de procedure bij de Geschillencommissie Notariaat te volgen, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en Trip kennis te nemen.

 19. Klachten omtrent de dienstverlening van de advocatuur die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.

 20. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal gesteld; de Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Engelse of de Duitse en de Nederlandse versie. 


Maart 2018. 

Download hier de algemene voorwaarden (PDF)
General Conditions in English (PDF)
Allgemeine mandatsbedingungen auf Deutsch (PDF)

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
ANNE ENGELAGE
ALG. VOORWAARDEN