Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden van Trip Advocaten & Notarissen B.V.

 1. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Trip Advocaten & Notarissen
  B.V. (“Trip”) te zijn gegeven en te worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de
  bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking
  van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling
  geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid
  bewerkstelligt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen,
  zijn volledig uitgesloten.

 2. Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverhoopt een omstandigheid – waaronder tevens wordt begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Trip of (voorheen) aan haar verbonden (rechts-)personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Trip en die (rechts-)personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Trip wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Trip komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek toegezonden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidverzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, beperkt tot een bedrag van € 200.000,–. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Trip ten onrechte een opdrachtheeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of grove schuld van de advocaat en/of de (kandidaat-)notaris geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.

 3. Door het verstrekken van de opdracht machtigt cliënt Trip, tenzij anderszins wordt afgesproken, om voor zover Trip het noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen en de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te doen. Trip zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Trip voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Trip is steeds bevoegd eventuele  aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

 4. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn
  ingediend bij Trip binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon
  zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum
  van de laatste factuur.

 5. De opdrachtgever vrijwaart Trip tegen alle aanspraken van derden en de door Trip in verband
  daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke
  aanspraken voortvloeien uit de door Trip voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 6. Het door Trip aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk
  anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren,
  vermenigvuldigd met de door Trip voor ieder van de aan Trip verbonden medewerkers vast te
  stellen uurtarieven. Uurtarieven kunnen automatisch zonder voorafgaand bericht verhoogd
  worden als (i) een medewerker overgaat naar een hoger uurtarief als gevolg van langere
  werkervaring, zijn/haar deskundigheid of ervaring toeneemt of een nieuwe positie verwerft, of
  (ii) Trip meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van de
  marktomstandigheden.

 7. Door Trip ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening
  worden gebracht. Tevens zal een vast percentage van het berekende honorarium in rekening
  worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten.

 8. Trip factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent factureren.
  De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. De betalingstermijn is
  een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek. Bij gebreke van tijdige
  betaling is Trip zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de
  opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is Trip gerechtigd haar dienstverlening op te
  schorten of te beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig
  voldoet. Bij opdrachten waarvoor een vast honorarium is overeengekomen, is Trip gerechtigd
  tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen. De afspraken hierover zullen vooraf met de
  opdrachtgever worden vastgelegd.

 9. Indien de opdracht door of vanwege de opdrachtgever wordt beëindigd voordat Trip de
  overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de opdrachtgever een financiële
  vergoeding verschuldigd op basis van de voor de betreffende opdracht gewerkte uren,
  vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven en verhoogd met de opslag ter dekking van
  de algemene kantoorkosten.

 10. Trip is te allen tijde gerechtigd een onmiddellijk te betalen voorschot te vragen voor verrichte
  of te verrichten werkzaamheden.

 11. De opdrachtgever stemt ermee in dat Trip bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door
  derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Trip is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

 12. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever
  erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

 13. Het dossier wordt in geval van dienstverlening door een advocaat gedurende de wettelijke
  bewaartermijn van zeven jaren en in geval van dienstverlening door een (kandidaat-)notaris
  gedurende de bewaartermijn van twintig jaren na afwikkeling van de zaak in het archief
  bewaard. Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijnen kan Trip besluiten om het
  dossier te vernietigen.

 14. Trip is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen
  en financieren van terrorisme (Wwft), onder meer verplicht (i) de identiteit van cliënten vast te
  stellen en dat van hun uiteindelijke begunstigde(n), (ii) vast te stellen of sprake is van een
  politiek prominente persoon en om (iii) ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de
  daarvoor ingestelde autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Trip verboden om aan
  een cliënt te melden dat zij aldus heeft gemeld. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn. De
  cliënt verplicht zich jegens Trip bij het aangaan van de cliëntrelatie en nadien alle relevante
  feiten en omstandigheden te melden die voor de toepassing van deze wet en het op basis
  daarvan uit te voeren cliëntonderzoek relevant zijn, wijzigingen in die feiten en
  omstandigheden die zich gedurende het bestaan van de cliëntrelatie voordoen mede
  daaronder begrepen.

 15. Op de dienstverlening van de advocatuur van Trip is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur
  Trip Advocaten & Notarissen van toepassing. In geval van een klacht zal Trip op het eerste
  schriftelijke verzoek van de cliënt een afschrift toezenden van de Kantoorklachtenregeling
  Advocatuur Trip Advocaten & Notarissen

 16. Op de notariële dienstverlening van Trip is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van
  toepassing. In geval van een klacht zal Trip op het eerste schriftelijke verzoek van de cliënt
  een afschrift toezenden van de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat.

 17. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Trip wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 18. Tenzij een van de partijen bij de notariële dienstverlening ervoor kiest om de procedure bij de
  Geschillencommissie Notariaat te volgen, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van
  enig geschil tussen de opdrachtgever en Trip kennis te nemen.

 19. Klachten omtrent de dienstverlening van de advocatuur die na behandeling niet zijn opgelost,
  worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.

 20. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal gesteld; de
  Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Engelse of de Duitse en de
  Nederlandse versie.

december 2018.

Download hier de algemene voorwaarden (PDF)
General Conditions in English (PDF)
Allgemeine mandatsbedingungen auf Deutsch (PDF)

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
EEF VAN DE WIEL
ALG. VOORWAARDEN