Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden van Trip Advocaten & Notarissen B.V.

Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Trip Advocaten & Notarissen B.V. (“Trip”) te zijn gegeven en te worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, zijn volledig uitgesloten.

Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverhoopt een omstandigheid – waaronder wordt begrepen een nalaten – voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Trip of (voorheen) aan haar verbonden (rechts-)personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Trip en die (rechts-)personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Trip wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Trip komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek toegezonden. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, beperkt tot een bedrag van € 200.000,–. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Trip ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of grove schuld van de advocaat geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.

Trip zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Trip voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Trip is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Trip binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur. De opdrachtgever vrijwaart Trip tegen alle aanspraken van derden en de door Trip in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Trip voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Het door Trip aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Trip tweemaal per jaar voor ieder van de aan Trip verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid. Door Trip ten behoeve van de opdrachtgever betaalde voorschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een door Trip jaarlijks vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Trip wordt beheerst door het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en Trip kennis te nemen.

De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Engelse, Franse en Duitse taal gesteld; de Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse versie.

Download hier de algemene voorwaarden (PDF)
General Conditions in English (PDF)
Allgemeine Mandatsbedingungen auf Deutsch (PDF)
Conditions Générales aux Français (PDF)

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
MEREL AAFTINK
ALG. VOORWAARDEN