Faillissement aangevraagd? Wellicht biedt de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 uitkomst!

Faillissement aangevraagd? Wellicht biedt de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 uitkomst!

Om het coronavirus in te dammen neemt de overheid fikse maatregelen, die veel bedrijven hard raken. Dit kan erin resulteren dat deze bedrijven – die in de kern gezond zijn – toch niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Het gevaar bestaat dat bedrijven failliet gaan, terwijl die zonder de coronamaatregelen een winstgevende bedrijfsvoering zouden hebben gehad. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 (hierna: de Betalingsuitstelwet) is een van de maatregelen om dergelijke faillissementen te voorkomen en geeft de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de rechtbank om een faillissementsaanvraag aan te houden. Op deze manier beoogt de regeling faillissementen van ondernemingen te voorkomen die enkel en alleen door de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden verkeren.

Het is belangrijk om hier op bedacht te zijn. Als het faillissement van uw onderneming is aangevraagd, moet u namelijk zelf een verzoek doen tot dit tijdelijke uitstel van betaling. Daarbij is van belang dat uw onderneming door de coronamaatregelen niet kan worden voortgezet zoals gebruikelijk en dat het vooruitzicht bestaat dat uw onderneming na het tijdelijke betalingsuitstel de facturen wel weer kan betalen. Wijst de rechtbank het verzoek toe, dan krijgt uw onderneming een uitstel van betaling voor twee maanden tegenover de faillissementsaanvrager(s). Dit uitstel kan met twee keer twee maanden worden verlengd. Het uitstel van betaling geldt dus niet tegenover alle schuldeisers en beperkt zich enkel tot de schulden die reeds voor de aanhouding opeisbaar waren.

De Betalingsuitstelwet kan ook (tijdelijk) uitkomst bieden als een schuldeiser beslag heeft gelegd op een bedrijfsmiddel dat noodzakelijk is om uw onderneming te kunnen voortzetten. De executie (verkoop van hetgeen waar beslag op is gelegd) kan tijdelijk worden geschorst. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn dezelfde als voor de aanhouding van een faillissementsaanvraag.

De Betalingsuitstelwet biedt op deze manier bescherming aan ondernemingen die worden geraakt door de coronamaatregelen. Als u los van de coronamaatregelen wordt geconfronteerd met een problematische schuldenlast waardoor uw onderneming in de problemen dreigt te komen of u niet verwacht dat deze problemen binnen afzienbare tijd na opheffing van de maatregelen zullen zijn opgelost, dan kan de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: “WHOA”) mogelijk een uitkomst bieden. De WHOA voorziet – onder voorwaarden – in de mogelijkheid om ondernemingen van de ondergang te redden met behulp van een schuldeisersakkoord. Mijn collega Sigrid Veenema-Bruinsma schreef hier al een blog over, waar ik u graag naar verwijs.

Is het faillissement van uw onderneming aangevraagd of is beslag gelegd op uw bedrijfsmiddelen en denkt u dat de Betalingsuitstelwet uitkomst kan bieden, neem dan gerust contact met Rutger Duursma of Sigrid Veenema-Bruinsma op om te zien of zij u hierbij kunnen helpen.

WHOA: een oplossing voor uw schuldproblemen?

WHOA: een oplossing voor uw schuldproblemen?

Op 1 januari van dit jaar is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt bedrijven met financiële problemen die nog wél levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben, de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren. Daarnaast biedt de wet bedrijven die niét door willen/kunnen, de mogelijkheid om op een gecontroleerde manier – zonder faillissement – tot een afwikkeling te komen.

Een bedrijf kan zijn te hoge schuldenlast herstructureren door middel van een onderhands akkoord met zijn schuldeisers en aandeelhouders. De mogelijkheid van het sluiten van een dergelijk akkoord is niet nieuw, maar tot 1 januari 2021 gold dat daarvoor de instemming van alle betrokken partijen vereist was. Eén partij kon zo de totstandkoming van een akkoord vertragen en tegenhouden ook al was het akkoord wel in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Levensvatbare bedrijven konden daardoor onnodig failliet gaan. De WHOA bevat een akkoordprocedure op grond waarvan het akkoord onder bepaalde omstandigheden aan (een) tegenstemmer(s) kan worden opgelegd door de rechter (homologatie). Eén van de elementen waarop wordt getoetst, is of de betreffende schuldeiser(s) niet slechter af is/zijn dan in faillissement.

Zeker in de huidige tijd kan de WHOA een oplossing bieden voor schuldenproblemen. Door de aanhoudende Coronamaatregelen verkeren veel, normaal financieel gezonde bedrijven, in zwaar weer. Met de WHOA hebben die bedrijven mogelijk toch een toekomst, zonder jarenlang onder zware schulden gebukt te gaan. Voordeel van de akkoordprocedure van de WHOA, is dat niet iedere schuldeiser hoeft in te stemmen om tot herstructurering te komen. Bovendien is de te realiseren waarde vaak – zeker als de activiteiten niet gestaakt worden – (vele malen) hoger dan in faillissement. Ook kan een bepaalde groep schuldeisers, bijvoorbeeld de zogenoemde ‘handelscrediteuren’ (die direct nodig zijn om de business voort te kunnen zetten), buiten het akkoord worden gelaten. Deze schuldeisers behouden dan het recht op volledige betaling van hun vordering. De WHOA biedt dus betrekkelijk veel flexibiliteit en diverse mogelijkheden om schulden te herstructureren, zolang de crediteuren maar niet slechter af zijn dan bij een faillissement.

Hoe de WHOA in de praktijk gaat werken moet nog blijken. Inmiddels zijn de eerste WHOA-vonnissen uitgesproken en is het eerste akkoord zelfs al bekrachtigd door de rechtbank (gehomologeerd). De verwachting is overigens dat – als gevolg van de mogelijkheid van homologatie en gedwongen binding – schuldeisers eerder geneigd zullen zijn in te stemmen met een (gedegen) aanbod, zodat het helemaal niet tot homologatie komt, en er in het minnelijke traject veel sneller geschakeld kan worden. Wij volgen de praktijk met grote interesse. Verkeert u, al dan niet door Corona, in financieel zwaar weer en bent u benieuwd of de WHOA een oplossing biedt? Wij denken graag met u mee. Ook voor andere WHOA en/of faillissement-gerelateerde vragen – bijvoorbeeld als u als schuldeisers een WHOA-aanbod wordt gedaan – kunt u terecht bij het team van insolventierechtspecialisten van Trip.

Heeft u vragen over dit artikel, neem dan vooral contact op met Sigrid Veenema-Bruinsma