Omgevingsrechtteam Trip trots op resultaat in de “Dienstenrichtlijnzaak“ Appingedam bij de Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan over de brancheringsregeling in het bestemmingsplan “Stad Appingedam”. De gemeente Appingedam mag reguliere detailhandel weren van het volumineuze detailhandelscluster “Woonplein”. Deze uitspraak is het sluitstuk van een lange juridische procedure over het bestemmingsplan “Stad Appingedam”, waarin eerder prejudiciële vragen over de Dienstenrichtlijn werden gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling vindt de herstelde planregeling geschikt en evenredig: dit betekent dat de planregeling ook niet verder hoeft te worden geflexibiliseerd. Deze uitspraak geeft ruimte aan gemeenten en provincies om hun vertrouwde detailhandelsbeleid, mits goed gemotiveerd, te kunnen blijven voeren en is daarom van groot belang voor de praktijk. Aan de herstelde motivering ligt een onderzoek van Rho adviseurs, Bureau Stedelijke Planning en Locatus ten grondslag. Onze advocaten Ingeborg Wind en Meriam Bauman namen deel aan de in de uitspraak genoemde expertmeeting die de gemeente Appingedam heeft georganiseerd over de uitgangspunten van dit onderzoek. Ook hebben zij de gemeente in nauwe samenwerking met Rho adviseurs bijgestaan in de verdere procedure bij de Afdeling.

Meer over deze uitspraak leest u in het persbericht van de Afdeling.

Uitnodiging tender updates

Binnen Trip Advocaten & Notarissen houden wij ons dagelijks en intensief bezig met het aanbestedingsrecht in de breedste zin van het woord. Vele onderwerpen passeren daarbij de revue en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Advocaten Theunis Dankert en Simon Lautenbag praten u bij over die ontwikkelingen en bieden daarbij vanuit hun ervaringen graag praktische handvatten aan. 

 

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 organiseren wij voor aanbestedende diensten studiebijeenkomsten van één uur onder de noemer ‘Updates’. Iedere maand behandelen wij tweemaal hetzelfde onderwerp. Er zijn dus twee gelegenheden per maand waarop u een bijeenkomst over één van de onderwerpen kunt bijwonen.

De agenda ziet er telkens als volgt uit: 
15:00 – 15:15 uur       inloop
15:15 – 16:15 uur       interactieve Tender Update
16:15 – 16:45 uur       napraten/borrel

Locatie: 
De bijeenkomsten worden georganiseerd op ons kantoor te Leeuwarden en afwisselend op onze kantoren in Groningen en Assen. 


2019

Update – Uitsluitingsgronden

Onderscheid dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden? Hoe lang zijn de terugkijktermijnen? Wat is de reikwijdte van de valse verklaring? Bestaat de mogelijkheid van zelfreiniging?
Dinsdag 10 september – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 17 september – Trip locatie Groningen

 

Update – Motivering gunningsbeslissing

Hoe ver reikt de motiveringsplicht? Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie? In welke gevallen mag de rechter de motivering toetsen? Zijn er nog risico’s in het geval van hoger beroep?
Dinsdag 8 oktober – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 15 oktober – Trip locatie Assen

 

Update – Toezicht op naleving

Tot hoe ver reikt de bescherming door de rechter? De rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts; Wat kunt u van de accountant verwachten en hoe zit het met de wet NErpe?
Dinsdag 12 november – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 19 november – Trip locatie Groningen


2020

Update – Circulair aanbesteden

De rol van aanbestedingen bij de energietransitie, via specificaties, geschiktheidscriteria en/of gunningscriteria, het gunningscriterium; Levenscyclusanalyse.
Dinsdag 11 februari – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 18 februari – Trip locatie Assen

 

Update – Aanbesteden van Bouwteamovereenkomsten

Hoe verhouden bouwteamovereenkomsten zich tot het aanbestedingsrecht? Waarmee moet u rekening houden?
Dinsdag 10 maart – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 17 maart – Trip locatie Groningen

 

Update – Wezenlijke wijziging

Aan de hand van ontwikkelingen in de rechtspraak wordt ingegaan op de actualiteit.
Dinsdag 14 april – Trip locatie Leeuwarden
Dinsdag 21 april – Trip locatie Assen

 

Klik hier om je aan te melden voor één of meerdere updates

Nieuwsbrief voor overheden

Deze keer een uitgebreide nieuwsbrief met onderwerpen die daarom vragen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de afgelopen periode een aantal belangrijke uitspraken gedaan. Ingeborg Wind gaat in haar bijdrage in op de uitspraak van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof. Een uitspraak met vergaande gevolgen. In haar tweede bijdrage aan deze nieuwsbrief bespreekt zij de uitspraak van de Afdeling van 27 maart 2019 over twee vestigingen Decathlon en de Dienstenrichtlijn. Op 29 mei jl. deed de Afdeling ook een uitspraak waaruit blijkt dat voortaan soepeler met het vertrouwensbeginsel en toezeggingen wordt omgegaan. Een uitspraak om rekening mee te houden. Meriam Bauman licht deze uitspraak en de gevolgen toe.

De arbeidsrelatie van ambtenaren wordt genormaliseerd door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarmee vindt een verschuiving van het bestuursrecht naar het privaatrecht plaats. Welke instrumenten houdt de overheid als werkgever? Op deze en andere vragen gaat Eef van der Wiel in.

Naar verwachting zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2021 in werking treden. Dit zal leiden tot verstrekkende wijzigingen in het publiek- en privaatrecht. Het is zaak om u hierop voor te bereiden. Jeroen Knot en Mirjan Middelbrink lichten toe waarom.

Heeft u suggesties voor te bespreken onderwerpen of uitspraken in deze nieuwsbrief? Dan kunt u ze mailen naar Elmer van der Kamp.


Niet gehoopt, wel gevreesd: prógramma aanpak stikstof (pas) volledig onderuit.

Niet gehoopt, wel gevreesd: programma aanpak stikstof (pas) volledig onderuit. 

13 juni 2019

Relevantie:

 • Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraak gedaan in de PAS-pilotzaken
 • Het PAS is geheel onderuit en kan onder meer niet meer dienen als passende beoordeling voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in N2000-gebieden
 • Vergunningverlening is bevroren tot nader orde, gebleken is dat alleen al voor 3.300 meldingen alsnog een vergunning moet worden verleend
 • De PAS-pilotzaken gaan overigens over méér dan alleen stikstof, bijvoorbeeld vanwege de duidelijkheid die wordt gegeven over de eisen die aan de onderbouwing van de passende beoordeling worden gesteld, de classificatie van maatregelen en de inkleuring van het begrip “project”
 • Nadere standpuntbepaling van het Rijk en IPO moet worden afgewacht, maar vast staat dat de partners van mening zijn dat het PAS geen nieuw leven meer kan worden ingeblazen. De minister heeft inmiddels de kamer geïnformeerd over een begin van een plan van aanpak

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van toestemmingen of besluiten of plannen die hun basis hebben in PAS? Ingeborg Wind is onze specialist ruimtelijke ordening, natuur en milieu en treedt graag op als sparringpartner.

Lees meer


Retailers en overheden opgelet!

Retailers en overheden opgelet! Raad van State geeft verder richting in Decathlon uitspraak. 

18 juni 2019

Relevantie:

 • In een reeks van uitspraken geeft de Afdeling steeds meer duidelijkheid over de geschiktheid van brancheringsregelingen in het licht van de Dienstenrichtlijn
 • Specifiek voor provincies is de Decathlonuitspraak van belang. Daarin komt onder meer een richtlijnconforme uitleg van de ontheffing ex. artikel 4.1a Wro aan de orde. Tevens is geoordeeld dat een brancheringsregeling in een verordening kan worden gezien als eis in de zin van de Dienstenrichtlijn. De verordening kan exceptief worden getoetst aan de Dienstenrichtlijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Ingeborg Wind is onze specialist ruimtelijke ordening, natuur en milieu en treedt graag op als sparringpartner.

Lees meer


Zeg me dat het goed komt

Zeg me dat het goed komt…: de nieuwe Afdelingsjurisprudentie over het vertrouwensbeginsel

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 mei 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:1694

Relevantie:

 • In een richtinggevende uitspraak versoepelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) recent haar strenge jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel;
 • De nieuwe lijn van de Afdeling houdt een verschuiving in van het bestuurlijke naar het burgerperspectief; met name ambtenaren en bestuurders zullen, meer dan voorheen, op hun woorden én daden moeten letten..

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact op met Meriam Bauman.

Lees meer


Invoering Wnra

Invoering Wnra 1 januari 2020: Enkele aandachtspunten:

19 juni 2019

Relevantie:

 • De Wnra leidt ertoe dat voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht gaat gelden.
 • De overheid als werkgever heeft een instructierecht. Als daarvoor zwaarwegende redenen zijn, kan de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd.
 • De bestuursrechtelijke rechtsgang wordt vervangen door een procedure voor de burgerlijke rechter.
 • Of de bijzondere positie van ambtenaren weerslag zal vinden in de rechtspraak over ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet worden afgewacht.
 • Bij opzegging zal rekening moeten worden gehouden met opzegverboden en de transitievergoeding.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Eef van de Wiel.

Lees meer


Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. 

18 juni 2019

Relevantie:

 • Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking;
 • Zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk zullen er verstrekkende wijzigingen plaatsvinden;
 • Het bouwtoezicht zal wijzigen, doordat in plaats van een preventieve toets vooraf bij de vergunningsaanvraag, onafhankelijke kwaliteitsborgers de bouwkwaliteit tijdens de bouw en bij de oplevering van het bouwwerk zullen gaan toetsen;
 • De aannemer zal ook aansprakelijk zijn voor toerekenbare gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt;
 • De aannemer krijgt een bijzondere informatieplicht en een aangescherpte waarschuwingsplicht;
 • De aannemer dient bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd aan de opdrachtgever een opleverdossier te overleggen.

Heeft u vragen over dit artikel, neem dan contact op met Jeroen Knot of Mirjan Middelbrink.

Lees meer

Symposium Triple A: All About Arbeidsrecht

TRIPLE A: ALL ABOUT ARBEIDSRECHT | Donderdag 12 september 2019
TRIP PRAAT U BIJ!

In 2018 waren er bijna 2 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Grote kans dat u binnen uw organisatie ook mensen flexibel inzet. Maar wat voor soort contract bezegelt die relatie en waarom kiest u daarvoor? Wilt u tijdelijk personeel via een uitzendbureau of liever rechtstreeks in dienst met een oproep- of min-max contract? Of kiest u toch voor een ZZP-er?

Er zijn verschillende wetswijzigingen geweest en er is een grote wetswijziging op komst, waardoor het interessanter of juist minder interessant kan zijn om voor een bepaalde invulling te kiezen. Wij helpen u door de bomen het bos weer te zien. Speel geen Russisch roulette!

Donderdag 12 september 2019

Organiseren wij een symposium waarbij we de mogelijkheden van flexibele inzet van personeel onder de loep nemen. Wij praten u dan graag bij: niet academisch, maar praktisch en toegespitst op de dagelijkse praktijk. U kunt er direct mee aan de slag.

Dit jaar hebben wij de volgende thema’s voor u geselecteerd:

 • Flexibiliteit en het nieuwe arbeidsrecht: De WAB over oproepkrachten en werknemers met een min-max contract. Door de arbeidsrecht advocaten Femke Westra en Joost Funke
 • Flexibiliteit door inschakeling van externen (detachering, ZZP): de arbeidsrechtelijke en fiscale voetangels en klemmen. Door arbeidsrecht advocaat Eef van de Wiel en Fiscalist David Savenije (Caraad)
 • Flexibiliteit en aansprakelijkheid: Voor elke relatie een ander regime qua zorgplichten en verzekeringen. Door arbeidsrechtadvocaat Willemijn Bos

Aan het einde van de dag ontvangt u voor elk onderwerp handige checklists, zodat u kunt nagaan waar het in uw organisatie nog concreter of helderder kan. En mocht u daar extra hulp bij nodig hebben, dan staan wij uiteraard voor u klaar.

Het Triple A Symposium start met een inloop vanaf 13:30 uur. Het programma duurt tot plm 17:30 uur. De locatie is Schouwburg De Lawei te Drachten, goed bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer.

U kunt zich tot 23 augustus a.s. aanmelden via event@triplaw.nl

NB Indien u de mail met uw aanmelding stuurt, mag u er op vertrouwen dat wij deze in goede orde hebben ontvangen. U ontvangt 2 weken voor aanvang een mail van ons met daar in het uitgebreide programma en verdere details.