Kan een kind straks 4 ouders hebben?

Kan een kind straks 4 ouders hebben? 

Ontwikkelingen in het familierecht

Meer verschillende gezinssituaties dan vroeger

Enkele tientallen jaren geleden was het (juridisch) ouderschap vrij duidelijk. Kinderen werden voornamelijk geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw en een kind had automatisch twee ouders. Dat is tegenwoordig wel anders. Tegenwoordig kennen we eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen (fusiegezinnen), gezinnen van ouders van gelijk geslacht (regenbooggezinnen), meergeneratiegezinnen en meerdere personen die met elkaar een of meer kinderen verzorgen en opvoeden. Dat kan veel (juridische) problemen opleveren.

Om de belangen van kinderen in dit soort gezinssituaties juridisch te waarborgen, heeft de overheid een onderzoek laten instellen door een staatscommissie. Deze staatscommissie heeft een aantal voorstellen gedaan om de regelgeving hierover aan te passen, zoals het instellen van een regeling voor juridisch meerouderschap, meeroudergezag en een Nederlandse regeling voor draagmoederschap.

Maximaal vier juridische ouders

Een van de voorwaarden voor juridisch meerouderschap zou moeten zijn dat een kind maximaal vier juridische ouders kan hebben, die maximaal twee huishoudens vormen. Vóór de conceptie (dus zelfs voor de verwekking al) van het kind moeten de ouders aan de rechter een meerouderschapsovereenkomst voorleggen. In deze overeenkomst staan de afspraken die zijn gemaakt over onder meer zorg- en opvoedingstaken, de hoofdverblijfplaats van het kind, de verdeling van de financiële lasten en de geslachtsnaam. Voor het toekomstige kind zal een bijzondere curator worden benoemd, die de rechter moet adviseren over de zorgvuldigheid van het traject. Belangrijk is dat een duidelijk aanwijsbare band bestaat tussen alle ouders enerzijds en het kind anderzijds. Daarnaast adviseert de staatscommissie dat meerdere personen het gezag over een kind kunnen uitoefenen (meerpersoonsgezag).

Politiek schuift heikele ouderschapskwestie door

De huidige regeringspartijen hebben afgesproken nu geen beslissingen te nemen over de kwestie van het meervoudig ouderschap. Ze zijn verdeeld over de vraag of kinderen in juridisch opzicht meer dan twee ouders kunnen hebben. Hierbij spelen namelijk vele vragen op het gebied van erfenissen, ouderlijk gezag, nationaliteit en achternaam.

Naast deze vragen kan ik me ook nog indenken dat er wat praktische problemen op te lossen zijn, want hoe vier je kerst als de (vier!) ouders gescheiden zijn, kerst telt immers nog altijd maar twee dagen en hoe neem je beslissingen voor het kind als de ouders niet meer door één deur kunnen; gelden dan de meeste stemmen? Kortom, er zijn nog wel wat punten op de i te zetten voordat er een wetsvoorstel ligt.

De partijen hebben afgesproken dat het kabinet er wel onderzoek naar gaat doen en eventueel later met voorstellen komt. Door af te spreken dat er onderzoek wordt gedaan naar een aanpassing van het familierecht, schuiven de partijen een besluit voor zich uit. De discussie over ingewikkelde gezinssituaties en het meervoudig ouderschap is actueel en wordt dus vervolgd!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of advies over gezinssituaties en hoe u dat het beste juridisch kunt regelen, neem dan contact op met mr. Fleur van de Venne.

 

Van Crisiswet naar Transitiewet Omgevingswet: mooie ontwikkeling, maar waar blijft het klimaat?

Van Crisiswet naar Transitiewet Omgevingswet: mooie ontwikkeling, maar waar blijft het klimaat? 

Inleiding

Op 6 september 2018 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) ingediend (Kamerstukken II 2017/18, 35 013, nrs. 1-3). De Raad van State heeft positief geadviseerd over dit wetsvoorstel. Het streven is de wet op 1 januari 2019 in werking te laten treden. In dit blok worden de belangrijkste aanpassingen beschreven.

De Crisis- en herstelwet

In 2009 is het voorstel voor de Crisis- en herstelwet (Chw) ingediend met als doel het bestrijden van de mondiale financiële en economische crisis en het bevorderen van een goed en duurzaam herstel van de economische structuur. In eerste instantie had de Chw een tijdelijk karakter, maar in 2014 heeft deze wet een permanente plaats gekregen. Nu de economie weer aantrekt, is het doel van de Chw het aanpakken van maatschappelijke belangen, waaronder met name het tekort aan woningen. Met de Chw wordt nagestreefd de procedures om onder andere woningbouw te realiseren, te verkorten, vereenvoudigen en versnellen.

Verhouding tot de Omgevingswet

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, voorzien op 1 januari 2021, zal de Chw komen te vervallen. Om vooruitlopend op de stelselherziening ruimte te bieden voor duurzame ontwikkeling, wordt door de Chw de mogelijkheid geboden alvast gebruik te maken van een aantal instrumenten uit de Omgevingswet. Op deze manier kunnen gemeenten experimenteren en ervaring opdoen met deze instrumenten, wat een gestroomlijnde implementatie van de Omgevingswet in 2021 ten goede komt. In zoverre kan worden gesteld dat de crisiswet officieel is getransformeerd naar transitiewet, een rol die door de Chw overigens de laatste jaren al in toenemende mate is ingenomen, bijvoorbeeld door introductie en toepassing in de praktijk van het populaire bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

De voorgestelde wijzigingen

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Chw valt uiteen in de vijf onderdelen die hieronder worden besproken. Met de voorgestelde wijziging is beoogd de experimenteermogelijkheden vooruitlopend op inwerkingtreding van de Omgevingswet verder te verbeteren en vereenvoudigen.

  • Wijziging 1: Uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit

Het projectuitvoeringsbesluit (artikel 2.10 Chw) is een snelle manier om een besluit te nemen voor het uitvoeren van woningbouwprojecten (van 12 tot 2.000 woningen) en projecten met een maatschappelijke betekenis (onderwijs en zorg). Het levert extra snelheid op wanneer het gewenste bouwproject niet past binnen het geldende bestemmingsplan en vergunningen en toestemmingen moeten worden verleend. Het projectuitvoeringsbesluit combineert de planologische toestemming en de benodigde uitvoeringsbesluiten namelijk in één besluit. Bovendien is hiertegen slechts beroep in één instantie mogelijk. Op dit moment ligt de bevoegdheid tot het nemen van een dergelijk projectuitvoeringsbesluit bij de gemeenteraad. Gelet op de beperkte vergaderfrequentie van de gemeenteraad kan dit leiden tot vertraging in de besluitvorming. Het wetsvoorstel beoogt deze bevoegdheid over te hevelen naar het college van burgemeester en wethouders. Wel is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad vereist wanneer het projectuitvoeringsbesluit afwijkt van het bestemmingsplan. Hiermee wordt aangesloten bij het systeem van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Een kanttekening hierbij is dat bij een vvgb mogelijk de gemeenteraad twee keer moet worden geconsulteerd: Eén keer in de ontwerpfase en één keer bij vaststelling. Verder is dit instrument overigens tot nu toe weinig aantrekkelijk gebleken vanwege de mogelijkheid om de coördinatieregeling uit de Wro toe te passen. In sommige gevallen komt daar nu wellicht verandering in, nu met de wijziging eveneens wordt voorgesteld het projectuitvoeringsbesluit ook toe te passen op een besluit/ontheffing genomen op grond van hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming (soortenbescherming), mits vergezeld van een vvgb van het college van gedeputeerde staten. Hierdoor is niet langer een afzonderlijk besluit vereist. Het doel van deze uitbreiding is het aantrekkelijker maken van het projectuitvoeringsbesluit waardoor meer bestuursorganen hier gebruik van zullen maken. Gebruik ervan kan leiden tot een versnelling van een jaar.

  • Wijziging 2: Niet altijd een vvgb van het college van burgemeester en wethouders voor ontwikkelingsgebieden

Naar huidig recht moet het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.3 Chw altijd een verklaring van geen bedenkingen afgeven wanneer voor een ontwikkelingsgebied een ander bestuursorgaan dan het college van burgemeester en wethouders bevoegd is, dus ook voor omgevingsvergunningen die milieuneutraal zijn of waar normaal de reguliere procedure kan worden gevolgd. Door de wijziging kan het college van burgemeester en wethouders op voorhand gevallen bepalen waarin hiervan kan worden afgezien. Overigens wordt naar onze ervaring dit instrument tot nu toe nog maar beperkt toegepast.

  • Wijziging 3: Versnelling van de aanwijzingsprocedure voor experimenten en voor lokale en (regionale) projecten met nationale betekenis

Deze wijziging ziet op versnelling van de procedure voor het ontwikkelingsgebied, het innovatieve experiment en de projecten met nationale betekenis. Op dit moment moeten zowel het experiment als het project/gebied waar het experiment kan worden uitgevoerd worden aangewezen bij AMvB door ze toe te voegen aan het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Bu Chw). In het wetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het experiment en anderzijds het gebied/project waar het experiment kan worden uitgevoerd. Het aanwijzen van het experiment dient in het wetsvoorstel nog steeds te geschieden bij AMvB. Het toevoegen van nieuwe gebieden/projecten aan bestaande experimenten kan echter geschieden bij ministeriële regeling. Deze aanpassing levert een versnelling van ten minste zeven maanden op. Deze verkorting van de aanwijzingsprocedure geldt ook voor lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis.

  • Wijziging 4: Wijziging van de wettelijke criteria op basis waarvan experimenten van wet- en regelgeving kunnen afwijken

Op dit moment is het bij wege van experiment mogelijk om van de in artikel 2.4 Chw genoemde wet- en regelgeving af te wijken, indien voldaan is aan de volgende drie cumulatieve vereisten: 

  1. Bijdrage aan duurzaamheid
  2. Bijdrage aan innovatie
  3. Bijdrage aan de bestrijding van de economische crisis

In het wetsvoorstel is voorgesteld dat het experiment altijd een bijdrage moet leveren aan de duurzame ontwikkeling in de leefomgeving, maar daarnaast slechts aan een van de volgende twee vereisten hoeft te voldoen:

  1. Bijdrage aan de economische structuurversterking
  2. Innovatief zijn

Het valt op dat het begrip ‘bestrijding van de economische crisis’ is vervangen door het begrip ‘economische structuurversterking’. Dit bevestigt het permanente karakter van de Chw. Niet langer is het doel de economische crisis bestrijden, maar het doel is nu permanente aandacht voor het versterken van de economie. Als voorbeelden van economische structuurversterking worden gegeven het toelaten van ontwikkelingen die voor werkgelegenheid zorgen of projecten die de economie toekomstbestendiger maken. Voldoende is overigens dat het experiment een bijdrage levert aan de lokale economie, het hoeft niet per definitie de nationale economie te versterken. Wel wordt van belang geacht, dat experimenten die een bijdrage leveren aan het versterken van de economische structuur ook een duurzaam karakter hebben. Dit criterium kan daarom alleen worden toegepast in combinatie met het criterium duurzame ontwikkeling. Door deze wijziging zullen meer experimenten onder de reikwijdte van de Chw vallen.

  • Wijziging 5: Uitbreiding van de wetten waarvan voor ontwikkelingsgebieden en duurzame innovatieve experimenten af kan worden geweken

Op dit moment kan voor ontwikkelingsgebieden en duurzame innovatieve experimenten op grond van de Chw van een twaalftal wetten worden afgeweken. Door het wetsvoorstel wordt daar nog een viertal wetten aan toegevoegd, te weten de Erfgoedwet (artikel 9.1 lid 1), de Monumentenwet 1988 (hoofdstuk II, paragraaf 2, met uitzondering van artikel 11 lid 1), de Huisvestingswet 2014 en de Leegstandwet. Door deze toevoeging wordt de reikwijdte van de Chw vergroot.

Observaties

Thans wordt door de minister expliciet bevestigd dat de Chw kan worden gezien als een opmaat naar het werken met de Omgevingswet. De Chw heeft in de praktijk deze functie al gekregen via het steeds meer in zwang rakende bestemmingsplan verbrede reikwijdte. De voorgestelde wijzigingen zullen de procedures al met al een stuk korter maken en de reikwijdte van de Chw nog verder verbreden. Dit is in het belang van het aanpakken van maatschappelijke belangen, waaronder het tekort aan woningen. In het kader van woningrealisatie is snelle besluitvorming van belang. Wel zijn de voorgestelde wijzigingen wat ad hoc van aard.

Had dat niet beter gekund? Wat ik mis, is dat de Chw ook zou kunnen voorzien in meer doordachte instrumenten om duurzaamheid verder te bevorderen. Gelet op de doelstellingen die door het kabinet zijn gesteld in verband met het klimaatakkoord van Parijs zou in het kader van “herstel” met de Chw mijns inziens veel meer (in aanvulling op reeds ingezette maatregelen bijvoorbeeld in het Bouwbesluit (EPC/MPG) ) een integrale aanzet gegeven kunnen worden om klimaatdoelen te halen en bijvoorbeeld een integraal juridisch kader voor circulair bouwen te faciliteren. Dat integraal juridisch kader moet dan veel verder gaan dan de mogelijkheden die het bestemmingsplan verbrede reikwijdte op dit punt reeds biedt. Het zal dan ook moeten gaan om bijkomende goederenrechtelijke, fiscale en mededingings- en aanbestedingsvragen / knelpunten. Op deze wijze kan bij wijze van experiment op een innovatieve wijze worden gewerkt aan duurzaamheid, zónder dat direct vanwege duurzaamheidseisen de bouw wordt vertraagd (een angst van Neprom). Ik verwijs daarbij naar een lezenswaardige bijdrage van mr. A.R. Klijn in het tijdschrift Vastgoed Fiscaal en Civiel (VGFC 2018/2) die mijns inziens terecht heeft gepleit voor zo’n integraal juridisch (circulariteits)kader.

Heeft u meer vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. Ingeborg Wind

Ontbinding is ontbinding, ook bij sociale huurwoningen

Arrest Hoge Raad van 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810

Over de ontbinding van huurovereenkomsten wordt veel geprocedeerd. Dat geldt voor alle soorten huurovereenkomsten. Ontbinding biedt – zeker bij woonruimte en winkelruimte – een snellere route naar huurbeëindiging dan opzegging. Vereist is wel dat de huurder in de nakoming van de huurovereenkomst tekort schiet (ook wel: wanprestatie pleegt).

Achtergrond

Voor ontbinding van huurovereenkomsten kent de wet geen bijzondere regeling. Net als bij ieder ander contract geeft iedere tekortkoming de bevoegdheid tot ontbinding. Dit tenzij de geringe betekenis of bijzondere aard de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Die regel (artikel 6:265 lid 1 BW) geldt voor de ontbinding van een huurovereenkomst maar ook, bijvoorbeeld, bij de koop van een brood.

Het is de (wanpresterende) huurder die moet aanvoeren waarom, ondanks zijn wanprestatie, de huurovereenkomst toch niet moet worden ontbonden. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar dit leidt wel tot problemen wanneer de huurder verstek laat gaan en dus geen verweer voert. Een vraag is of een rechter dan toch mag beoordelen of de ontbinding wel gerechtvaardigd is. Bij woonruimte – waar iemands woning op het spel staat – is die vraag dringender.

Prejudiciële vragen

Voor de (voorzieningenrechter in de) rechtbank Amsterdam was dit alles aanleiding om (prejudiciële) vragen aan de Hoge Raad te stellen over (i) de ontbindingsregeling in de wet en (ii) of bijzondere eisen moeten worden gesteld als het gaat om (schaarse) sociale woonruimte. In zijn arrest van 28 september 2018 geeft de Hoge Raad antwoord, waarbij hij ook ingaat op de vraag of bijzondere eisen gelden voor de ontbinding van een huurovereenkomst voor sociale woonruimte.

Oordeel Hoge Raad

Heel kort samengevat, komt het oordeel van de Hoge Raad erop neer dat bij sociale woonruimte géén bijzondere eisen gelden voor de ontbinding van een huurovereenkomst. De wettelijke regeling kent een hoofdregel: iedere tekortkoming geeft de schuldeiser de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarop bestaat een uitzondering: de geringe betekenis of bijzondere aard van de tekortkoming rechtvaardigen de ontbinding met haar gevolgen niet. In essentie geeft daarmee slechts een tekortkoming van voldoende gewicht recht op ontbinding. In die gevallen kan niet van de schuldeiser worden gevraag dat hij verder gaat met zijn wederpartij. Die regel stoelt uiteindelijk op de redelijkheid en billijkheid.

De structuur van hoofdregel en uitzondering brengt mee dat de schuldeiser (verhuurder) moet stellen en bewijzen dat sprake is van een tekortkoming (en, zo nodig, dat sprake is van verzuim). De schuldenaar (huurder) zal de omstandigheden moeten stellen en bewijzen die een uitzondering rechtvaardigen. Dat is ook logisch omdat de omstandigheden die een beroep op de uitzondering ondersteunen aan de huurder bekend zullen zijn (ze liggen in zijn domein).

Alhoewel het aan de huurder is om zich op de uitzondering te beroepen, hoeft de rechter daar niet formalistisch mee om te gaan. Een verweer dat geen sprake is van een tekortkoming kan ook (of mede) als een beroep op de uitzondering worden gezien. Alle omstandigheden van het geval kunnen van belang zijn, maar het is aan de rechter om daarin een in concreet geval meer of minder gewicht te hechten. Dat de verhuurder een alternatief heeft (nakoming eisen, bijvoorbeeld), de huurder zijn huurachterstand heeft betaald of zijn leven heeft gebeterd of zich van kwaad bewust was, zijn omstandigheden die een rol kunnen spelen, maar niet beslissend hoeven te zijn.

Omdat alle omstandigheden kunnen worden meegewogen, inclusief het mogelijke verlies van een woning, bestaat naar het oordeel van de Hoge Raad geen behoefte aan bijzondere regels voor sociale huurwoningen. Zo kan ook rekening worden gehouden met het belang van sociale woningbouwverenigingen (woningcorporaties) om een (schaarse) huurwoning beschikbaar te krijgen voor sociale verhuur.

Wat nu als de huurder niet in de procedure verschijnt (verstek laat gaan)? Ook dan heeft de rechter volgens de Hoge Raad beoordelingsruimte. Voor huurovereenkomsten van gebouwde onroerende zaken (woningen dus, maar ook kantoor- en winkelruimte) schrijft de wet (artikel 7:231 lid 1 BW) voor dat ontbinding door de rechter moet plaatsvinden. Deze dwingend voorgeschreven rechterlijke tussenkomst strekt ertoe dat de rechter het gewicht van de tekortkoming in verhouding tot het woonbelang van de huurder vooraf toetst. Deze toetsing kent echter wel een praktische begrenzing, want de rechter kan slechts rekening houden met de voor hem kenbare feiten en omstandigheden.

Duiding van het arrest

Hoe deze uitspraak te duiden? Dat bij ontbinding alle omstandigheden van het geval kunnen meewegen is niet nieuw. Dat het aan de rechter is om al die omstandigheden te beoordelen is dat ook niet. In zoverre geeft de Hoge Raad de geldende jurisprudentie weer met een uitleg hoe die toe te passen in huurzaken. De Hoge Raad lijkt wel meer ruimte te geven voor een beoordeling door de rechter indien de huurder niet in de procedure verschijnt.

Eerdere rechtspraak leek erop neer te komen dat, indien de huurder zich niet op de uitzondering beriep, dus de hoofdregel gold: ontbinding. In verstekzaken laat dat eigenlijk alleen ruimte voor afwijzing, indien uit de dagvaarding blijkt dat geen sprake is van een tekortkoming of deze al op het eerste gezicht zo gering is dat ontbinding niet aan de orde kan zijn. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat de rechter ook beoordelingsruimte heeft indien de huurder niet verschijnt. Dat is lastig, want zoals de Hoge Raad ook overweegt, de huurder is degene die weet welke omstandigheden aan zijn zijde spelen. Verschijnt de huurder niet, dan zal de rechter uit de door de verhuurder aangevoerde feiten en omstandigheden moeten opmaken of er redenen zijn om de huurovereenkomst niet te ontbinden.

Het procesrecht kan de rechter (en de huurder) een handje helpen. De verhuurder is namelijk verplicht om de voor de beslissing van de rechter van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid naar voren te brengen. Ook moet hij de door de huurder tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor aan de rechter te melden. Gecombineerd met de verplicht voorgeschreven rechterlijke ontbinding, biedt dit een belangrijke waarborg voor de huurder tegen een onterechte ontbinding. Een huurder die op aanmaningen en sommaties helemaal niets laat horen, zal hiermee echter (en terecht) niet geholpen zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Elmer van der Kamp, Advocaat (partner).